Canada

            icon_newP R O M O T I O N !! เพียบ..ของสถาบันสอนภาษา มหาวิทยาลัย.. Click เลย


เรียนนอก มีประสบการณ์ให้บริการปรึกษา แนะแนวศึกษาเรียนต่อต่างประเทศมากกว่า 14 ปี
บริการให้คำปรึกษาฟรี..ทุกขั้นตอน โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ กับน้องๆ นักเรียนที่วนใจศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ประเทศ อเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ จีน ฟิลิปปินส์ สวิสเซอร์แลนด์ และประเทศอื่นๆ

"เรียนต่อเมืองนอก นึกถึง เรียนนอก.คอม"

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่น..ของสถาบันภาษาเพิ่มเติมได้ที่:
Office : 02-645-2041-2
Hotline : 091-789 7859
Line ID :  riannok

     

วีซ่านักเรียนแคนาดา (Canada Visa)

 

ผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศแคนาดามากกว่า 6 เดือนต้องยื่นแบบฟอร์มคาร้องขอวีซ่านักเรียน

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1.    กรอกแบบฟอร์มคาร้องขอวีซ่า IMM1294E และแบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว IMM 5406E

2.    หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน (ทุกเล่มที่มี)

3.    รูปถ่ายขนาดติดพาสปอร์ต (3.5ซม x 4.5ซม) สีขาวหรือดา จานวน 4 ใบ

4.    ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 4,000 บาท (โดยประมาณ)

5.    จดหมายตอบรับจากทางโรงเรียน (Official Acceptance Letter) ซึ่งระบุหลักสูตร ระดับการศึกษา ระยะเวลาของหลักสูตร วันที่เริ่มและสิ้นสุดของหลักสูตรนั้น

6.    Transcript และใบจบการศึกษา ตัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)

7.    ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน จากทางโรงเรียน

8.    หลักฐานทางการเงินของนักเรียน และ/หรือ สปอนเซอร์

-      จดหมายรับรองการทางาน หรือหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือหนังสือจดจดทะเบียนบริษัท (ตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด)

-       สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือฝากประจา หรือกระแสรายวัน (ตัวจริง)

-       จดหมายรับรองฐานะการเงิน หรือ Bank guarantee (ตัวจริง และสาเนา)

-       Statement ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากวันยื่นวีซ่า (ตัวจริง)

9.    จดหมายรับรองของสปอนเซอร์ ระบุความสัมพันธ์ แสดงความยินยอมและความประสงค์ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของนักเรียนในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในประเทศแคนาดา พร้อมลายเซ็น (Cover Letter)

10. ใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากสานักงานตารวจแห่งชาติ ยืนยันว่าท่านไม่มีประวัติอาชญากรรม

11. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและสปอนเซอร์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

นักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศแคนาดามากกว่า 6 เดือนต้องผ่านการตรวจสุขภาพ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะออกแบบฟอร์มสาหรับการตรวจสุขภาพให้ท่าน ต่อเมื่อคาร้องของท่านได้ผ่านการพิจารณาวีซ่าเรียบร้อยแล้ว

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่เรียกเก็บ เป็นค่าบริการสาหรับการดาเนินการ มิใช่เป็นค่าวีซ่า เพราะฉะนั้นท่านต้องยื่นค่าธรรมเนียมพร้อมคาร้องขอวีซ่า เพื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถเริ่มดาเนินการพิจารณาคาร้องของท่าน

ในกรณีที่ท่านถูกปฎิเสธวีซ่าหรือต้องการถอนคาร้อง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม

การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า ทุกประเภท ท่านต้องจ่ายเป็นเงินไทย(บาท) สถานทูตจะรับเฉพาะแบงค์

ดราฟท์หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา เท่านั้น

 

เจ้าหน้าที่อาจเชิญท่านมาสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาคาร้องขอวีซ่าของท่าน ท่านต้องตอบคาถามบนคาร้องขอวีซ่าให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง หากท่านไม่ปฏิบัติตาม อาจเป็นผลให้การดาเนินการล่าช้า หรือถูกปฎิเสธวีซ่าได้

ขั้นตอนในการขอวีซ่านักเรียน

1.    นักเรียนควรนาเอกสารต่าง ๆ มาให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์กลางการศึกษาแคนาดา ช่วยตรวจความถูกต้องและครบถ้วนก่อน

2.    นาเอกสารไปที่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ณ สถานทูตแคนาดา เพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนได้ระหว่างเวลา

 

8.00 – 11.00 . วันจันทร์วันพฤหัสบดี และ

8.30 – 10.30 . วันศุกร์

ณ สถานทูตแคนาดา ชั้น 15 อาคารอับดุลราหิม 990 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2636-0540

 

3.    เจ้าหน้าที่ Immigration จะดูเอกสาร และในบางกรณีอาจจะสัมภาษณ์ถึงจุดประสงค์ในการไปศึกษาต่อ ณแคนาดา ในวันเดียวกัน หรือนัดมาสัมภาษณ์ภายหลัง

4.    ถ้าเอกสาร และการสัมภาษณ์ผ่านไปโดยเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ Immigration จะให้ฟอร์มการตรวจสุขภาพ(medical form) พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ที่สถานทูตฯ รับรอง และกาหนดไว้ในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ซึ่งนักศึกษาควรติดต่อเพื่อรับการตรวจสุขภาพทันที (ในกรณีเร่งด่วน แนะนาให้นักศึกษาแจ้งให้แพทย์ ช่วยส่งผลการตรวจผ่านทางบริษัทจัดส่งพัสดุ หรือ courier เพื่อความรวดเร็ว และป้องกันการสูญหาย ทั้งนี้นักศึกษาต้องจ่ายค่าส่งที่แพทย์เอง)

5.    เมื่อทางสถานทูตฯ ได้รับผลการตรวจสุขภาพที่ผ่านการพิจารณาและการรับรองแล้ว เจ้าหน้าที่Immigration จะแจ้งให้นักเรียนนาเอาพาสปอร์ตมาติดสติกเกอร์วีซ่านักท่องเที่ยว (visitor visa) สาหรับใช้ในการเดินทางเข้าแคนาดา พร้อมทั้งจะออก จดหมายกากับสาหรับให้นักเรียนยื่นต่อเจ้าหน้าที่ Immigration ที่สนามบินใน แคนาดาเมื่อเดินทางถึง เจ้าหน้าที่ฯ จะออกวีซ่านักเรียนให้ ณ ที่นั้น

 

รายชื่อแพทย์ที่นักเรียนต้องไปตรวจร่างกายในการทาวีซ่านักเรียน

- ดูรายละเอียดได้จากไฟล์แนบ Panel Physician

 

สถานทูตแคนาดา

ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500 โทร.02-636-0540-9

http://www.canadainternational.gc.ca/thailand-thailande/

 


Riannok (เรียนนอก) แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร..บริการฟรี !!

184/16 อาคาร Forum Tower ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Office :  02-645 2041-2

 Hotline :  091-789 7859

Line ID  riannok 


E-mail : tiedu@riannok.com | Website : www.riannok.com | Facebook : www.facebook.com/Riannok