ILSC International Language Schools of Canada
ราคาค่าเรียนกรณีเรียนอย่างเดียว
จำนวน 24 บทเรียน/สัปดาห์ 30 บทเรียน/สัปดาห์      
สัปดาห์ 9:00 am - 2:30 pm 9:00 am - 4:00 pm      
4 $960 $1,060      
8 $1,920 $2,120      
12 $2,880 $3,120      
16 $3,760 $4,160      
20 $4,700 $5,200      
24 $5,400 $6,000      
28 $6,300 $7,000      
36 $7,740 $8,280      
40 $8,600 $9,200      
48 $10,320 $11,040      
52 $11,180 $11,700      
* ราคาเฉพาะค่าเรียนอย่างเดียว        
* โปรโมชั่นฟรี! ค่าสมัคร         
และฟรี! ค่าตำราเรียนสำหรับ 30 บทเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป      
           
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ          
ค่าสมัคร   Free (ปกติ $125)      
ค่าตำราเรียน   $ 70 (โปรโมชั่น) และยกเว้นสำหรับ 30 บทเรียน 24 สัปดาห์ขึ้นไป
ค่าจัดหาที่พัก   $220      
Homestay Fee (18 ปีขี้นไป) $210 / week      
Homestay Fee (ต่ำกว่า 18 ปี) $224 / week      
Homestay Half-Broad (18 ปีขี้นไป) $196 / week      
Homestay Half-Broad (ต่ำกว่า 18 ปี) $210 / week      
Roomstay (18 ปีขึ้นไปเท่านั้น) $147 / week      
Airport transfer (one way) $170      
Airport transfer (both way) $100      


ilsc

Work Experience Program (WEP)

เรียน + ฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทน

 

WEP เป็นโปรแกรมพิเศษ ประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส และการฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทน ในสถานประกอบการของชาวแคนาดา มีระยะโปรแกรมตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป (สำหรับนักเรียนไทยต้องสมัครตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป โดยขอแนะนำโปรแกรมตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป) โดยโปรแกรมแบ่งเป็นช่วงเรียน 50% และช่วงฝึกงาน 50%

นักเรียนจะต้องขอ Student Permit และ Work Permit เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมนี้

การฝึกงาน

นักเรียนสามารถหางานเอง หรือเลือกใช้บริการจัดหางานของ ILSC แวนคูเวอร์ และโตรอนโตก็ได้ (โดยการ Upgrade เป็น WEP Standard หรือ Premium Service) (ไม่มีบริการจัดหางานแบบ WEP ที่ ILSC มอนทรีออล)

การบริการจัดหางานของ ILSC จะรวมถึงช่วยนักเรียนปรับ Resume ให้เหมาะสม ช่วยฝึกซ้อมนักเรียนก่อนไปสัมภาษณ์งานจริง บริการนี้ไม่ได้รับรองว่านักเรียนจะได้งานทำ แต่ ILSC จะหาบริษัทให้นักเรียนไปสอบสัมภาษณ์ ความสำเร็จในการได้งานทำขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเองในการสอบสัมภาษณ์ งานที่จัดหาให้ไปสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษ และประสบการณ์การทำงานของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนไม่สามารถระบุได้แน่นอน ILSC ไม่รับประกันว่านักเรียนจะได้ทำงานในตำแหน่งและบริษัทที่นักเรียนต้องการ งานส่วนใหญ่ที่โรงเรียนหาให้ได้แก่ งานด้านบริการลูกค้า งานเสมียน และงานธุรการทั่วไป ค่าจ้างเฉลี่ย $8 - $15 ต่อชั่วโมง

ขั้นตอนการสมัครโปรแกรม WEP                                                                      

นักเรียนที่สมัครโปรแกรม WEP หากไม่ต้องการใช้บริการจัดหางานของโรงเรียนก็ไม่จำเป็นต้องสอบ อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนขอแนะนำให้ลองสอบ Online และ สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยควรได้ผลสอบโดยรวมดังนี้

WEP 8 ควรได้ Intermediate 3 ขึ้นไป, WEP 10 ควรได้ Intermediate 2 ขึ้นไป และ WEP12 ควรได้ Intermediate 1 ขึ้นไป

ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่า 3 เดือนก่อนการฝึกงาน หากระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนไม่ถึง Intermediate 4 โรงเรียนจะไม่สามารถให้บริการจัดหางานแก่นักเรียน นักเรียนจะต้องหางานด้วยตัวเองเท่านั้น

 

Volunteer Internship Program (VIP)

เรียน + ฝึกงานแบบอาสาสมัคร

 

เป็นโปรแกรมเรียน และฝึกงานแบบอาสาสมัคร ระยะเวลาตั้งแต่ เรียน 4 สัปดาห์ + ทำงาน 4 สัปดาห์ ขึ้นไป โดยระยะเวลาฝึกงานสูงสุดได้ถึง 12 สัปดาห์ แต่ระยะเวลาทำงานต้องไม่มากกว่าระยะเวลาเรียน (เช่น เรียน + ทำงาน: 4+4, 8+8, 8+4, 12+12, 12+8,…)

การทำงานแบบอาสาสมัครในแคนาดา (ไม่ได้ค่าตอบแทน) ไม่จำเป็นต้องขอ Work Permit และในกรณีที่นักเรียนต้องการอยู่ในแคนาดาระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวเพือเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ (การขอวีซ่าท่องเที่ยวใช้ระยะเวลาน้อยกว่าการขอวีซ่านักเรียน เพราะไม่ต้องขอประวัติอาชญากรรม และไม่ต้องตรวจร่างกาย)

การฝึกงาน

เป็นการฝึกงานแบบอาสาสมัคร คือจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในการทำงาน  ในการหางานขอแนะนำให้ใช้บริการจัดหางานของทางโรงเรียน โดยนักเรียนสามารถเลือกงานในสาขาที่ต้องการ 3 อันดับ โรงเรียนจะพยายามจัดหางานให้นักเรียนในสาขาที่นักเรียนต้องการมากที่สุดตามลำดับ

การฝึกงานในลักษณะนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ค่าตอบแทน แต่นักเรียนจะได้ประโยชน์ระยะยาวจากการฝึกงานระยะสันนี้ เนื่องจากได้ฝึกงานแบบมืออาชีพ และได้ฝึกในสาขาที่นักเรียนต้องการ นักเรียนจะได้เรียนรู้การทำงานแบบตะวันตก ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เมื่อจบการฝึกงานนักเรียนสามารถขอจดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท และนำประสบการณ์การทำงานนี้มาใส่ในประวัติการทำงานของนักเรียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ตัวอย่างสาขางานได้แก่ Architect, Accounting/Finance, Computer/IT, Design – Industrial/Interior, Engineering, Graphic/Web Design, Health Care/Social Services, Law, management Consulting, Communications, Photography, Journalism, Science, Clothing, Fashion & Textiles (กรุณาเช็คสาขางานของแต่ละเมืองจากใบสมัคร)

ขั้นตอนการสมัครโปรแกรม VIP                                                                  

ในการสมัครโปรแกรมนี้ นักเรียนจะต้องสอบออนไลน์ และสอบสัมภาษณ์ ผลภาษาที่ต้องการคือ Intermediate 3 ขึ้นไป

 

COMBO VIP + WEP

เรียน + ฝึกงานแบบอาสาสมัคร + ฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทน

 

เป็นโปรแกรมที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่ต้องการฝึกงานทั้งสองรูปแบบ  ลักษณะของโปรแกรมจึงเป็นการผสมผสานระหว่างโปรแกรมทั้งสองข้างต้น ระยะเวลาของโปรแกรมนี้เริ่มจาก 8 เดือนขึ้นไป นักเรียนจะต้องมี Study Permit และต้องขอ Work Permit เพราะจะต้องทำงานแบบได้รับค่าตอบแทนด้วย

การฝึกงาน

นักเรียนจะได้ฝึกงานแบบอาสาสมัครก่อน โดยสามารถเลือกที่จะฝึกงานแบบอาสาสมัครได้ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ ถึง 12 สัปดาห์ ระยะเวลาที่เหลือของช่วงฝึกงาน นักเรียนสามารถเลือกฝึกงานแบบอาสาสมัครต่อ (อาจปลี่ยนสถานที่ฝึกงานใหม่ โดยใช้บริการจัดหางานของโรงเรียนอีกครั้ง) หรือจะฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทนก็ได้

ในการหางานแบบอาสาสมัคร แนะนำให้ใช้บริการจัดหางานของโรงเรียน ส่วนการหางานแบบได้รับค่าตอบแทน นักเรียนสามารถหาเอง หรือใช้บริการจัดหางานของโรงเรียนก็ได้

ตัวอย่างตารางโปรแกรม Combo VIP+ WEP 12 เดือน

เรียน 6 เดือน + ทำงานแบบอาสาสมัคร 1 เดือน + ทำงานแบบได้รับค่าตอบแทน 5 เดือน

เรียน 6 เดือน + ทำงานแบบอาสาสมัคร 2 เดือน + ทำงานแบบได้รับค่าตอบแทน 4 เดือน

เรียน 6 เดือน + ทำงานแบบอาสาสมัคร 3 เดือน + ทำงานแบบได้รับค่าตอบแทน 3 เดือน

ขั้นตอนการสมัครโปรแกรม Combo VIP + WEP                                                                

นักเรียนที่สมัครโปรแกรม Combo 8 และ 10 ต้องผ่านการสอบ Online และ สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  :                             Combo VIP+WEP 8 ต้องได้ผลสอบโดยรวม Intermediate 3 ขึ้นไป

Combo VIP+WEP 10 ต้องได้ผลสอบโดยรวม Intermediate 2 ขึ้นไป

นักเรียนที่สมัครโปรแกรม 1 ปีขึ้นไปสามารถเลือกที่จะสมัครโปรแกรมโดยผ่านการสอบ หรือไม่สอบก็ได้       

ในกรณีที่นักเรียนไม่ต้องการสอบก่อนสมัคร นักเรียนจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่า หากระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนไม่ถึง Intermediate 3 หนึ่งเดือนก่อนการฝึกงานแบบอาสาสมัคร โรงเรียนจะไม่สามารถจัดหางานให้นักเรียนได้

 

ช่วงการเรียนของทั้ง 3 โปรแกรม

นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส ผ่านหลักสูตรต่างๆ ที่มีให้เลือกหลากหลาย จนกระทั่งระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนถึงเกณฑ์ที่จะเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานต่างๆ อันได้แก่ ทักษะการสอบสัมภาษณ์ ทักษะการเขียนทางธุรกิจ และโอกาสทางการงาน กับความสำเร็จทางธุรกิจ (JOBS) หลักสูตรเหล่านี้จัดเตรียมขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสในการถูกว่าจ้างในตลาดแรงงานของแคนาดา และส่วนสุดท้ายของโปรแกรมคือ การฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทน นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการของชาวแคนาดา และได้พัฒนาทักษะส่วนตัวในด้านต่างๆ

  

ส่วนประกอบโปรแกรมโดยสังเขป

หลักสูตรภาษาอังกฤษ: นักเรียนสามารถเลือกเรียนจากหลากหลายโปรแกรมของ ILSC ได้แก่ การสื่อสาร, หลักสูตรเตรียมสอบต่างๆ, หลักสูตรทางธุรกิจ หรือหลักสูตรด้านมนุษยศาสตร์

 

หลักสูตรต่างๆ ในส่วนของการเตรียมตัวฝึกงาน (Internship Preparation Courses)

การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน (Workplace Preparation)

เสริมสร้างความรู้ความชำนาญด้านการใช้ภาษา และสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงานในบริษัทที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นเนื้อหาที่คำศัพท์ต่างๆ เทคนิคการเข้าสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิผล และจริยธรรมในการทำธุรกิจของประเทศในแถบอเมริกาเหนือ

ทักษะการเขียนเชิงธุรกิจ (Business Writing Skills)

ช่วยเสริมสร้างความชำนาญในการเขียนเพื่อการสื่อสาร การเขียนข้อเสนอทางธุรกิจ นักเรียนจะได้ฝึกเขียน และพัฒนาปรับปรุง Resume และจดหมายนำ

ทักษะการสัมภาษณ์เชิงธุรกิจ (Business Interview Skills)

เน้นสร้างทักษะเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ทั้งแบบส่วนตัว ออนไลน์ และทางโทรศัพท์ จะมีการบันทึกเทปขณะฝึกหัดและฟังคำวิจารณ์เพื่อปรับปรุงความเป็นมืออาชีพของคุณ ทั้งวิธีนำเสนอ การออกเสียง และการใช้ภาษาที่ถูกต้อง

โอกาสทางการงาน และความสำเร็จทางธุรกิจ (JOBS - Job Opportunities and Business Success)

เรียนรู้วิสัยทัศน์วัฒนธรรมการทำงานของชาวแคนาเดียน เกณฑ์มาตรฐานในการว่าจ้างงาน และการจัดการงานบุคคล นักเรียนจะได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของตัวเอง ที่มีผลต่อตลาดการจ้างงาน นอกจากนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม เครือข่ายการทำงาน และเตรียมพร้อมเพื่อความสำเร็จทางการงาน

นอกจากนีนักเรียนยังสามารถเลือกเรียนหลักสูตร Diploma และ Certificate ที่ Greystone College ได้ด้วย  โดยนักเรียนจะต้องมีระดับภาษาอังกฤษตั้งแต่ Intermediate 4 ขึ้นไป หลักสูตรที่ Greystone College ได้แก่

-       International Business Management Diploma (12 สัปดาห์)

-       Tourism and Hospitality Management Diploma (36 สัปดาห์)

-       TESOL Diploma (12 สัปดาห์)

 

ที่พัก

การหาที่พักในระหว่างฝึกงานเป็นความรับผิดชอบของนักเรียนเอง ในบางกรณี นายจ้าง หรือ ILSC อาจจะให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดหาที่พัก แต่ก็สามารถช่วยเท่าที่เป็นไปได้เท่านั้น ไม่มีการรับประกัน เนื่องจากส่วนนี้มิได้รวมอยู่ในโปรแกรม

 

ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัคร                                                  $125

ค่าวัสดุอุปกรณ์                                           $ 70 (โปรโมชั่น)

ค่าเรียน                                                   ราคา ILSC Full-time Intensive

ค่าดำเนินการWEP Basic service**                 $400

ค่าจัดหางานแบบ WEP                                $400(สัมภาษณ์ 2 แห่ง), $1,000 (สัมภาษณ์มากถึง 5 แห่ง)

ค่าจัดหางานอาสาสมัคร (VIP)                        $595 (โปรโมชั่น)

$395 (โปรโมชั่น) หากสมัคร Combo

 

** ค่าดำเนินการ WEP รวมถึงการดำเนินการขอ Work Permit และ การช่วยดูแลในช่วงก่อน และระหว่างการหางาน นักเรียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับรัฐบาลที่เกี่ยว ข้องกับการสมัครขอ Work Permit การต่ออายุ Study Permit หรือ การขอ CAQ ในมอนทรีออล

ลิงค์วิดีโอของโรงเรียน ILSC แต่ละแคมปัสมาให้ชมค่ะ

ILSC-Vancouver Campus :

 

ILSC-Vancouver, Toon from Thailand :

http://www.youtube.com/watch?v=oVfWCIvCi-Y&list=PL47E7AC13E630364E&index=37 


Welcome to ILSC Toronto! :Welcome to ILSC Montréal!:


ILSC Sydney's Campus News Report :ILSC-Brisbane :

 

ILSC San Francisco Student Tour :

http://www.youtube.com/watch?v=tB0sS33uzRA&list=FLKsAeRTE8c1xbXzZiRVoFOQ&index=1

 

A Tour around ILSC-San Francisco :

http://www.youtube.com/watch?v=366l8Fa6HkE&list=FLKsAeRTE8c1xbXzZiRVoFOQ&index=6

 

ILSC-New Delhi Plays HOLI! :

http://www.youtube.com/watch?v=v4e2se4JBho&list=FLKsAeRTE8c1xbXzZiRVoFOQ&index=7

 

ILSC Language Schools Youth Program :

http://www.youtube.com/watch?v=1PZzIehEDjI&list=FLKsAeRTE8c1xbXzZiRVoFOQ&index=2

 

There is a Study Brisbane Youtube site with heaps of videos:

http://www.youtube.com/user/StudyinBrisbane?feature=watch

 

what to do around Brisbane !! :

 


Youtube : youtube.com/user/ilscTV

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ฟรี ที่

Office : 02-645 2041 , 02-645 2042 
Hotline 
094-256-1536
Facebook www.facebook.com/Riannok

Email tiedu@riannok.com

Contact : Click