Singapore

        icon_newP R O M O T I O N !! เพียบ..สถาบันสอนภาษา มหาวิทยาลัย.. Click เลย

   


Singapore

ข้อมูลทั่วไป

สิงคโปร์ตั้งอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรประมาณ 137 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 641.1 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่างๆมากมาย โดยมี เกาะใหญ่ คือเกาะสิงคโปร์ มีพื้นที่ 586.58 ตารางกิโลเมตร และความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ 150.5 ตารางกิโลเมตร นอกจากเกาะสิงคโปร์แล้ว ยังมีเกาะเล็กๆอีกประมาณ 60 เกาะ โดยมีเกาะ Palau Tekong, Pulau Ubin Sentosa, Pulau Bukum, Pulau Merlimau และ Pulau Ayer Chawan เป็นเกาะที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

สิงคโปร์มีสัญลักษณ์ประจำชาติคือ สิงโต ซึ่งเป็นที่มาของชื่อประเทศ สัญลักษณ์นี้เป็นตัวแทนของความกล้าหาญ ความแข็งแกร่งและความดีเลิศ สิงโตจะเป็นสีแดงทั้งหมดซึ่งตัดกับพื้นหลังขาว2สี แผงคอเป็นสิงโตมี5แฉก ที่ความหมายเช่นเดียวกับหมู่ดาวทั้ง5 ลักษณะท่าทางที่มุ่งมั่นของสิงโตแสดงถึงจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวของประเทศที่พร้อมจะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ

ประชากร

ประเทศสิงคโปร์มีประชากร 3,103,500 คน ประกอบด้วยชาวจีน 77.2% , มาเลย์ 14.1%, อินเดีย 7.4%, และชาติอื่นๆ  1.3% (ข้อมูลประชากรสำรวจเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2540)

ภาษา

ภาษา สิงคโปร์มีภาษาราชการถึง 4ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามาเลย์ และทมิฬ โดยมีภาษามาเลย์เป็นภาษาประจำชาติและภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจ และการศึกษา ส่วนภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่มีการใช้ในการสื่อสารทางสังคมมากที่สุด เนื่องจากประชากรประกอบด้วยคนเชื้อชาติจีนประมาณ 70%

สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ
สภาพอากาศโดยทั่วไปมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี เนื่องจากอิทธิพลทางทะเลและที่ตั้งของประเทศที่ใกล้เส้นศูนย์สูตร อุณหภูมิเฉลี่ย 26.7 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 84.4 เปอร์เซ็นต์

เวลา

เวลาของสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย1ชั่งโมง (GMT + 8.001)

 

การศึกษา

Singapore เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีมากอีกประเทศหนึ่งในโลก ทุกโรงเรียนควบคุมโดยกระทรวง ศึกษาธิการ ระบบการศึกษาที่ใช้ส่วนใหญ่จะใช้ระบบอังกฤษ การศึกษามุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถตามวัยที่เหมาะสม

นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นต้นแบบของการเรียนรู้และการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอันดับแรกๆของโลก ดังนั้น นักเรียนของประเทศสิงคโปร์มีความรู้ทางด้านนี้มาก นักเรียนต่างชาติโดยรวมเมื่อจบการศึกษาจากสิงคโปร์ โดยส่วนใหญ่สามารถพูดถึงได้3ภาษา คือภาษาเดิม ภาษาอังกฤษและภาษจีน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย อเมริกา หรือ ประเทศทางยุโรป ที่ได้เฉพาะภาษาอังกฤษ ทำให้มีโอกาสในการทำงานมากกว่า โดยเฉพาะความรู้ด้านภาษาจีนที่มีความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตภาษา ระบบการศึกษาจะเริ่มต้นจากการเรียนในระดับอนุบาล ประถม มัธยม ต่อด้วยการเรียนในระดับสูงขึ้น เช่น โปลีเทคนิคจูเนียร์คอลเลจและมหาวิทยาลัย

เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

(Junior College หรือ Pre University)

สำหรับนักเรียนที่ได้ผ่านการทดสอบ GCE “O” Level เรียบร้อยแล้วและมีความประสงค์ที่จะเลือกเรียนต่อที่ Junior College ใช้ระยะเวลา 2 ปี หรือ หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (Pre-University) ใช้ระยะเวลา 3 ปี เพื่อการเตรียมพร้อมสอบ GCE “A “ Level  เมื่อสอบผ่านนักเรียนถึงจะสามารถเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมหาวิทยาลัย หรือ สามารถสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ทั่วโลก สำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน GCE “A” Level ก็สามารถที่จะเลือกเรียนต่อโปลีเทคนิค

โปลีเทคนิค ( Polytechnics)

เป็นโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพโดยมีสาขาให้เลือกมากมายอาทิ เช่น วิศวกรรม ธุรกิจ สื่อสารมวลชน ฯลฯ สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกาแล้วสามารถจบออกมาทำงานได้เลย  โดยหลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียน 3 ปี

การศึกษาสำหรับสาขาวิชาช่าง

Institutes of Technical Education ( ITE)

เป็นโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาช่าง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะทางด้านการปฏิบัติและวิชาการ และสำหรับนักเรียนที่มีเกณฑ์คะแนนดี สามารถเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนโปลีเทคนิค หรือ มหาวิทยาลัยแล้วแต่ความประสงค์

 

Riannok (เรียนนอก) แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร..บริการฟรี !!

184/16 อาคาร Forum Tower ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Office :  02-645 2041-2

 Hotline :  094-256 1536

Line ID  riannok 


E-mail : tiedu@riannok.com | Website : www.riannok.com | Facebook : www.facebook.com/Riannok