Australia

            icon_newP R O M O T I O N !! เพียบ..สถาบันสอนภาษา มหาวิทยาลัย.. Click เลย

    

 

Australia

ข้อมูลทั่วไป

        ประเทศออสเตรเลียตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ทางทิศตะวันออกฉัยงใต้ของประเทศไทย ลักษณะประเทศเป็นเกาะ ออสเตรเลียเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก แต่เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นประเทศในเครอจักรภพอังกฤษ มีสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชอาณาจักรอังกฤษเป็นประมุข

        พื้นที่ของเกาะมีประมาณ 7.6 ล้านตารางกิโลเมตร มีชายฝั่งงดงาม ชายหาดขาวสะอาด มีป่าดงดิบและป่าชื้นเขตร้อนที่ยังคงความสมบูรณ์ และเป็นธรรมชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง พื้นที่ของประเทศมีทั้งแห้งแล้ง และอุดมสมบูรณ์ ประมาณหนึ่งในสามเป็นทะเลทราย แต่พื้นที่แถวชายฝั่งบริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐออสเตรเลียตะวันตกและรัฐทัสเมเนียจะอุดมสมบูรณ์มาก มีฝนตกชุก

        ออสเตรเลียเป็นประเทศโดดเดี่ยวมานาน ดังนั้นธรรมชาติจึงถูกทำลายน้อยมาก ที่นี่มีสัตว์และพืชรวมทั้งดอกไม้ป่าหลายชนิด ที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในดินแดนอื่น เช่น จิงโจ้ หมีโคอาล่า วอมแบต ดิงโก้ พอสชั่ม ตุ่นปากเป็ด และตัวกินมด สัตว์และพืชหายากเหล่านี้คงมีให้เห็นอีกนาน เพราะชาวออสเตรเลียให้ความสำคัญเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมและกสนอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมาก

สภาพแวดล้อม

        สภาพภูมิอากาศของออสเตรเลียแตกต่างกันในแต่ละรัฐ สภาพอากาศทั่วไป จะเป็นแบบเขตร้อนจนถึงเขตอบอุ่น อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดที่ทัสเมเนียประมาณ 11-12 องศาเซลเซียส และร้อนสุดที่มณฑลตอนเหนือประมาณ 34 องศาเซลเซียส

·                  -  Spring (ฤดูใบไม้ผลิ กันยายน – พฤศจิกายน อากาศดี ดอกไม้บานสวยงาม

·                  -  Summer (ฤดูร้อน)  ธันวาคม – กุมภาพันธ์ อากาศร้อนและแห้งแล้ง บางแห่งร้อนจัดและอาจมีไฟป่า

·                  -  Autumn (ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม – พฤษภาคม อากาศเริ่มเย็นลงตามเมืองชายฝั่งทางตอนใต้และเมืองในเขตป่า ฝนจะตกชุก                      บางแห่งอาจมีน้ำท่วม

               -  Winter (ฤดูหนาว มิถุนายน – สิงหาคม อากาศเย็นจัด มีหิมะตกบนเขตภูเขาสูง โดยทั่วไปตลอดทั้งปีออสเตรเลียจะมีฟ้าใสและ               แดดแรง โดยเฉพาะตามเมืองชายทะเลและเมืองในแถบทะเลทราย จึงควรป้องกันการถูกแดดเผาโดยการใส่หมวกปีกกว้างและทา                 ครีมกันแดดอยู่เสมอ

      การศึกษา

              การจัดการการศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในแต่ละรัฐและเขตการปกครองของตนเอง ดังนั้นระบบการศึกษาของออสเตรเลีย จึงไม่ได้มมาตรฐานเป็นเกณฑ์เดียวกัน แต่โดยทั่วไประบบการศึกษาของออสเตรเลียแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (TAFE) และมหาวิทยาลัย

               การศึกษาภาคบังคับของออสเตรเลียเริ่มตั้งแต่ประถมศึกษาปี่ที่ 1 ถึง 10 (Year 1 – 10) หรือ ระหว่างอายุ 6 – 15 ปี เมื่อนักเรียนจะศึกษาภาคบังคับแล้ว ก็สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน ฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ กิจการในภาคธุรกิจเอกชนต่างๆได้ หรืออาจศึกษาต่อหลักสูตรระยะสั้นในวิทยาลัย TAFE หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับแล้วนักเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีก 2 ปี เพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย และ วิทยาลัยเทคนิคในระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับปริญญาเอกทั้งในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (Foundation Studies)

              เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในออสเตรเลียให้กับนักเรียนต่างชาติใช้เวลาเรียน 1 ปี เนื้อหาของหลักสูตรจาก year 11-12 บวก วิชาพื้นฐานในสาขาที่นักศึกษาจะศึกษาในระดับปริญญาตรี เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ บัญชี สังคมและประวัติศาสตร์ เป็นต้น หลักสูตร Foundation แบ่งออกเป็นสายวิทย์ สายศิลป์ และธุรกิจก่อนเข้าเรียนนักศึกษาจากประเทศไทยจะต้องจบชั้นปีที่ 11 หรือ ม.6 หรือ ปวช.มีผล IELTS ประมาณ 5.0 หรือ TOEFL ประมาณ 500 ขึ้นไป GPA ไม่ควรต่ำกว่า 2.5 ถ้าสอบ ผ่านทุกวิชาของหลักสูตร Foundation ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก็สามารถจะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้เลย สำหรับนักศึกษาที่จบปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรีในประเทศไทยแล้ว สามารถสมัครเรียนปริญญาตรีได้โดยไม่ต้องเรียนหลักสูตร Foundation หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งในมหาวิทยาลัยเทคนิค (TAFE) และในโรงเรียนมัธยมศึกษา ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนส่วนตัวค่าเล่าเรียนปนะมาณปีละ 9,000 – 12,000 เหรียญออสเตรเลีย

               วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (College of Technical and Further Education) วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่องที่เรียกสั้นๆว่า เทส (TAFE) รับนักศึกษาจบ Year 10 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาของรัฐบาล ที่กระจายอยู่ทั่วภูมิประเทศ เป็นหน่วยงานการศึกษาการอบรมด้านวิชาชีพ วิทยาลัย TAFE ให้การศึกษาที่ครอบคลุมทักษะสำคัญๆทั้หมดในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม และศิลปะหลักสูตรของ TAFE มีทั้งระดับช่างฝึกหัด ช่างฝีมือชั้นสูง และช่างเทคนิค ตลอดจนหลักสูตรพาณิชยกรรม เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ และหลักสูตรทั่วไปแบ่งการสอนเป็น 3 ระดับคือ

              ·     ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ 1 ถึง 4 (Certificate I-IV) ระยะ6เดือน – 1ปี เป็นหลักสูตรวิชาชีพพื้นฐาน เน้นความรู้ระดับปฏิบัติงาน

              ·     อนุปริญญา (Diploma) ระยะเวลาเรียน 2 ปี เป็นหลักสูตรระดับปฏิบัติงานและวางแผน

              ·     อนุปริญญาชั้นสูง (Advanced Diploma) ระยะเวลาเรียน 2-3 ปี สามารถโอนหน่วยกิต ไปต่อระดับปริญญาตรีเหมาะสำหรับผู้ที่                        ต้องการความก้าวหน้าสูงกว่าตำแหน่งหัวหน้างาน นอกจากนี้วิทยาลัย TAFE ยังมีหลักสูตรพิเศษที่จัดขึ้นตามความต้องการของ                     หน่วยงานนอกสถาบัน รวมทั้งให้บริการการศึกษาผู้ใหญ่ในหลักสูตร Matriculation ซึ่งเป็นหลักสูตรสามัญเร่งรัด 1 ปี สำหรับผู้                        ที่มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป ที่ยังเรียนไม่จบมัธยมปลายและต้องการสอบเพื่อมห้ได้วุฒิดังกล่าวเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

วิทยาลัยเอกชน (Private Colleges)

        วิทยาลัยเอกชนเปิดสอนทั่วประเทศออสเตรเลีย จะตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ๆเช่น Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide, Canberra เป็นต้น วิทยาลัยเอกชนทุกแห่งจะต้องได้รับรองวิทยฐานะจากรัฐบาล นอกจากนี้ หากหลักสูตรใดของวิทยาลัย ได้รับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ก็จะทำให้เป็นที่เชื่อมากยิ่งขึ้น หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยเอกชน มักเป็นหลักสูตรวิชาชีพทางธุรกิจ จะเปิดสอนตั้งแต่ระยะเวลา 6 เดือนถึง 2 ปี วุฒิที่ได้เช่น ประกาศนียบัตร I-IV อนุปริญญา (Diploma)

        หลักสูตรในวิทยาลัยเอกชน เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษและวิชาชีพเพิ่มเติมหลังจากจบปริญญาตรีแล้ว เนื่องขากระยะเวลาเรียนสั้น เน้นการปฏิบัติ นักศึกษามีผล TOEFL ประมาณ 500 หรือ IELTS ประมาณ 5.0 – 5.5 สามารถสมัครเรียนได้เลย ถ้าไม่มีผลภาษาอังกฤษ ก็อาจจะไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนกับวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรวิชาชีพ ในบางวิทยาลัยนักศึกษาอาจไม่ต้องสอบ IELTS เนื่องจากวิทยาลัยเอกชนจะวัดผลจากการเรียนภาษาอังกฤษของสถาบันเอง ถ้าผ่านถึงเกณฑ์ที่ทางสถาบันกำหนดก็สามารถเรียนต่อในหลักสูตรที่นักศึกษาสนใจได้ ค่าเรียนประมาณปีละ 8,000 – 10,000 เหรียญออสเตรเลีย

        การเปิดเรียนของวิทยาลัยเอกชน ส่วนใหญ่จะเปิดรับนักศึกษาใหม่ทุกเดือน การศึกษาพิเศษและวิทยาลัยเอกชน (Special Studies) สถาบันการศึกษาหลายแห่ง โดยเฉพาะวิทยาลัยเทคนิค TAFE และวิยาลัยเอกชนยังเปิดสอนหลักสูตรที่เรียกว่า การศึกษาพิเศษ (Special Studies) ซึ่งเป็นหลักสูตรให้ความรู้ด้านวิชาชีพระยะสั้นๆ เช่น การท่องเที่ยว การโรงแรม อาหาร เสริมสวย การบิน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอบรมความรู้พิเศษด้านต่างๆทั้งบันเทิงและกัฬา เช่น ว่ายน้ำ ประดาน้ำ กอล์ฟ เทนนิส เป็นต้น

มหาวิทยาลัย

        ปัจจุบันออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัย สถาบันเทคนิค และวิทยาลัยซึ่งได้รับการยกระดับวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยรวมทั้งหมด 39 แห่งทั่วประเทศ คุณภาพได้มาตรฐานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยชั้นดีของประเทศอังกฤษ แคนาดา และอเมริกา มหาวิทยาลัยเป็นของรัฐบาลทั้งหมด ยกเว้น Bond University และ The University of Notre Dame ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า ออสเตรเลียไม่มีระบบเอ็นทรานซ์เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย การรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี พิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา ในกรณีที่เป็นนักเรียนต่างชาติก็พิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมปลาย มหาวิทยาลัยอาจกำหรดคุณสมบัติในการเข้าเรียนระดับปริญญาตรีของนักเรียนจากประเทศต่างๆ แตกต่างกันไป เช่นในกรณีประเทศไทยบางสถาบันอาจพิจารณารับผู้ที่จบปี 1 ในระดับมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น

        นอกจากนี้สถานศึกษาทั่วไปขั่งออสเตรเลียยังไม่ยอมรับผลการสอบเทียบในประเทศไทยเว้นแต่จะได้เกรด 2.5 ขึ้นไป หลายสถานบันเปิดหลักสูตรการเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าสถาบันนั้นๆ แต่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะใช้เวลาศึกษา 1 ปี หากนักศึกษาสามารถสอบผ่านปีพื้นฐานได้ ก็จะได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตามสาขาที่เลือกไว้

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate)

       เป็นหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน เพื่อนเพสริมความรู้เฉพาะด้านมีหลายสาขาให้เลือกเช่น ผู้ที่จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ อาจเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System)เพิ่มเติม หรือ นักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนปริญญาโท แต่ทางสถาบันไม่แน่ใจในความพร้อมของนักเรียน อาจให้นักเรียนลงทะเบียนหลักสูตร Graduate Certificate เพื่อประเมินผลการเรียนก่อน จนกว่าผลการเรียนเป็นที่พอใจก็จะอนุญาตให้ศึกษาต่อให้ระดับปริญญาโทได้

อนุปริญญาโท (Graduate Diploma)

       เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระยะวลาศึกษา 1 ปี สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีที่มีประสบการณืในการทำงานแล้ว และต้องการศึกษาหาความร้เพิ่มเติมเฉพาะด้าน เป็นหลักสูตรฟังคำบรรยาย (Coursework) อาจมีการทำ Project หรือมีภาคปฏิบตืในบางสาขาวิชา ในหลายสาขาวิชา เช่น MBA ได้จัดให้ Graduate Diploma เป็นหลักสูตรปีแรกของโปรแกรม ซึ่งถ้านักศึกษาสามารถทำคะแนนได้ในปีแรกก็สามารถผ่านไปเรียนปีที่สอง ในระดับปริญญาโทได้

ปริญญาโท (Master’s Degree)

       ใช้ระยะเวลาศึกษา 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและลักษณะการเรียนระบบมีการเรียน 3 ลักษณะคือ

        1.    Coursework เป็นการเรียนแบบเข้าฟังคำบรรยาย
        2.    Thesis เป็นการเรียนแบบเขียนวิทยานิพนธ์
        3.    Coursework and Thesis เป็นการเรียนผสมผสาน

              ระหว่างการเข้าฟังคำบรรยายและการเขียนวิทยานิพนธ์ บางสถาบันอนุญาตให้นักศึกษาเลือกอัตราส่วนระหว่างการเรียนสองแบบเช่น นักศึกษาอาจจะเลือก Coursework 50% และ Thesis อีก 50% หรืออัตราส่วนระหว่าง Coursework และ Thesis เป็น 70% - 30% บางสาขา โดยเฉพาะ MBA รับผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ แต่จะต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี ในกรณีที่จบปริญญาตรีมาสาขาหนึ่ง และต้องการเรียนต่อปริญญาโทอีกหนึ่งสาขา ทางมหาวิทยาลัยอาจให้ทดลองเรียน 1 ปีก่อน ซึ่งเรียกว่า Master Qualifying ต้องมีผลสอบเป็นที่น่าพอใจจึงจะสามารถเรียนต่อไปในระดับปริญญาโทได้

ปริญญาเอก (Doctoral Degree)

       ระยะเวลาศึกษาประมาณ 3-5 ปี เป็นหลักสูตรวิจัยค้นคว้า คือเขียนวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว ขณะนี้บางมหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มหลักสูตร Coursework เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนปริญญาเอกนี้ด้วย แต่ยังเป็นส่วนน้อย ผู้ที่จะเรียนปริญญาเอกจึงควรมีพื้นฐานการทำวิจัยในระดับปริญญาโทมาก่อน

การเรียนภาษาอังกฤษ

       หลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลียสำหรับนักศึกษาต่างชาติเรียกว่า ELICOS ย่อมาจาก English Language Intensive Course for Overseas Students ปัจจุบันมีสถาบันเปิดสอนหลักสูตรนี้ทั้งเมืองและนอกเมืองมากกว่า 160 แห่ง สถาบันเหล่านี้มีห้องเรียนและอุปกรณืการเรียนการสอนที่ทันสมัย ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่มีความชำนาญและทรงคุณวุฒิทางด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ สถาบัน ELICOS เปิดสอนหลายหลักสูตรให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกดังนี้ ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะทางด้านการพูดและเขียน ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ (English for Academic Purpose) เน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการเรียนในสาขาวิชาชีพสาขาต่างๆเช่น ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ การบิน การท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยม (Secondary School Preparation) ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมการสอบ IELTS ( International English Language Testing System) สอบ TOEFL (Teaching of English as a Foreign Language) และการสอบข้อทดทอบ Cambridge Certificate

      มหาวิทยาลัยของออสเตรเลียทุกแห่งมีศูนย์สอนภาษาเป็นของตนเองหรืออาจจะประสานงานกับสถาบันสอนภาษา การดำเนินของศูนย์สอนภาษาอังกฤษเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควยคุมดูแลและการรับรองคุณภาพจาก NEAS (National ELT Accreditation Scheme) หรือ English Australia

เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษในการสมัครเข้าเรียน

ระดับการศึกษา

IELTS

TOEFL

มัธยมศึกษา / เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

5.0-5.5

500-550

วิทยาลัยเอกชน

4.5-5.5

450-550

วิทยาลัย / TAFE

5.5-6.0

500-550

มหาวิทยาลัย

6.0-7.0

550-600

 

 

Riannok (เรียนนอก) แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร..บริการฟรี !!

184/16 อาคาร Forum Tower ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Office :  02-645 2041-2

 Hotline :  091-789 7859

Line ID  riannok 


E-mail : tiedu@riannok.com | Website : www.riannok.com | Facebook : www.facebook.com/Riannok