UK
             icon_newP R O M O T I O N !! เพียบ..สถาบันสอนภาษา มหาวิทยาลัย.. Click เลยเรียนนอก มีประสบการณ์ให้บริการปรึกษา แนะแนวศึกษาเรียนต่อต่างประเทศมากกว่า 14 ปี

บริการให้คำปรึกษาฟรี..ทุกขั้นตอน โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ กับน้องๆ นักเรียนที่วนใจศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ประเทศ อเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ จีน ฟิลิปปินส์ สวิสเซอร์แลนด์ และประเทศอื่นๆ

"เรียนต่อเมืองนอก นึกถึง เรียนนอก.คอม"

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่น..ของสถาบันภาษาเพิ่มเติมได้ที่:
Office : 02-645 2041-2
Hotline : 091 789 7859
Line ID :  riannok


Tier 4, UK Student Visa

Cover
1. ผู้ที่ต้องการขอ Student Visa เพื่อเข้าศึกษาใน UK
2. ผู้ที่อยู่ใน UK แล้ว และต้องการขอต่อวีซ่า ในประเภท Student


Type
1. Adult Student (General Student): Age 18++
2. Child Student: Age 4-17
* Student Age 16-17
          -  นักเรียนระดับมหาวิทยาลัยสามารถขอเป็น Adult Student หรือ Child Student ได้
             โดยตกลงกับโรงเรียนก่อน
          -  ถ้าเรียนภาษาต้องขอเป็น Adult เท่านั้น

หลักสูตรที่เรียนได้ มีดังนี้
1. หลักสูตโรงเรียนะดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. หลักสูตรที่ต่ำกว่า ป.ตรี ต้องไม่น้อยกว่า 15 ชม../สัปดาห์ และเรียนในักเรียนะหว่างวัน จันทร์ – ศุกร์
    เวลา 8.00 -18.00น
3. หลักสูตรเรียนภาษา ไม่ต่ำกว่า CEFR Level A2

ข้อกำหนดของ Student Visa
1. นักเรียน อายุ 16 ปีขึ้นไป ทำงาน Part-Time ได้
           -  ช่วงเปิดเทอม ไม่เกิน 20 ชม../สัปดาห์
           -  ช่วงปิดเทอม ทำได้ Full-Time
2. นักเรียนอายุ ต่ำกว่า 16 ปี ห้ามทำงาน
3. ถ้าเป็น Work Placement ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน ต้องไม่เกิน 50% ของระยะเวลาหลักสูตร เช่น คอร์สเข้าห้องเรียน 6 เดือน
    จะทำงานได้ไม่เกิน 6 เดือน     


Points  (ต้องผ่าน 40 points)
1. Visa letter จากโรงเรียนที่มี License และเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเรียน ได้ 30 points
2. Maintenance Fund ตามที่กำหนด ได้ 10 points

เอกสารที่ต้องใช้
1. Visa Letter จากโรงเรียนที่มี License
2. Maintenance Fund เอกสารด้านการเงิน
3. เอกสารประกอบที่ใช้ในการสมัครเรียนกับโรงเรียน ตามที่ระบุใน Visa Letter
* เอกสารทั้งหมดต้องเป็น ฉบับจริง และเป็นภาษาอังกฤษ
4.  ใบตรวจสุขภาพจาก IOM

1. Visa Letter จากโรงเรียนที่มี License
คือจดหมายตอบรับจากโรงเรียน  ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน โดยต้องระบุรายละเอียดดังนี้
นักเรียน      
-   ชื่อ
-   สัญชาติ
-   หมายเลข Passport 
โรงเรียน      
-   หมายเลข License
-   ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ (หรือในหัวจดหมาย)    
หลักสูตร      
-   ชื่อหลักสูตร
-   ระดับของหลักสูตร เช่น ปริญญาตรี/โท สาขา ฯลฯ
-   วันเริ่มเรียน
-   วันที่จบ
-   จำนวน ชม. เรียน/สัปดาห์
ค่าเล่าเรียน     
-   ค่าเรียน สำหรับปีแรก หรือ ระยะเวลาหลักสูตร
-   ค่าเรียนที่ชำระแล้ว (ถ้ามี) 
-   ค่าที่พักที่ชำระแล้ว (ถ้ามี)

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน  
- เอกสารที่โรงเรียนใช้ในการพิจารณาในการตอบรับนักเรียน เช่น 
    ปริญญา, Transcript ฯลฯ


2.  Maintenance Fund เอกสารด้านการเงิน

ข้อกำหนด
-  ต้องมีเงินตามที่ระบุ เป็นขั้นต่ำ
-  เงินดังกล่าว ต้องอยู่ในรูปบัญชีเงินฝากเท่านั้น (Share, Bond, Pension Fund ต่างๆ ไม่สามารถใช้ได้)
-  บัญชีต้องเป็นชื่อของนักเรียน หรือ เป็นบัญชีร่วมโดยมีชื่อนักเรียนด้วย
-  ตั้งแต่วันที่ 1 มิย. 52  เงินจำนวนนั้นต้องค้างในบัญชีอย่างน้อย 28 วัน
-  เอกสารต่างๆต้องระบุ วันที่ออก อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันที่ยื่นขอ Visa


เอกสารที่ใช้
-  ใบรับรองจากธนาคาร หรือ Bank Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 28 วัน
     โดยระบุ      -  ชื่อเจ้าของบัญชี                       -  วันที่ออกเอกสาร
                     -  เลขบัญชี                                - Logo และ ชื่อธนาคาร
                     -  วันที่เปิดบัญชี
                     -  จำนวนเงินคงเหลือในบัญชี และสรุปยอดเงินเป็นอัตรแลกเปลี่ยน GBP ด้วย  
                     -  ระบุว่าจำนวนเงินนี้ คงค้างในบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 28 วัน ก่อนวันยื่นขอวีซ่า
จำนวนเงินขั้นต่ำ
กรณีขอ Visa จากไทย

ระยะเวลาหลักสูตร

ที่ตั้ง โรงเรียน จำนวนเงินที่ต้องการ
9 เดือน หรือ ต่ำกว่า ใน London ค่าเรียนทั้งหมด + £800xจำนวนเดือนของหลักสูตร
9 เดือน หรือ ต่ำกว่า นอก London ค่าเรียนทั้งหมด + £600xจำนวนเดือนของหลักสูตร
มากกว่า 9 เดือน ใน London ค่าเรียนสำหรับปีแรก + £7,200
มากกว่า 9 เดือน นอก London ค่าเรียนสำหรับปีแรก + £5,400
 กรณีต่อ Visa ที่อังกฤษ

ระยะเวลาหลักสูตร

ที่ตั้ง โรงเรียน จำนวนเงินที่ต้องการ
9 เดือน หรือ ต่ำกว่า ใน London ค่าเรียนทั้งหมด + £800xจำนวนเดือนของหลักสูตร (ไม่เกิน2เดือน)
9 เดือน หรือ ต่ำกว่า นอก London ค่าเรียนทั้งหมด + £600xจำนวนเดือนของหลักสูตร (ไม่เกิน2เดือน)
มากกว่า 9 เดือน ใน London ค่าเรียนสำหรับปีแรก + £1,600
มากกว่า 9 เดือน นอก London ค่าเรียนสำหรับปีแรก + £1,200
 *  นักเรียนสามารถขอ Visa ด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำนี้ ในกรณีที่ จบหลักสูตรเดิมไม่นานกว่า 4 เดือนก่อนการขอVisa และคอร์สเดิมยาว 6 เดือนขึ้นไป


3.  เอกสารประกอบที่ใช้ในการสมัครเรียนกับโรงเรียน ตามที่ระบุใน Visa Letter

หลักสูตร NQF3 ขึ้นไป          - ใบประกาศนียบัตรจบ และ/หรือ
                                     -  Transcript

หลักสูตรภาษา               ถ้าโรงเรียนพิจารณาตอบรับนักเรียนจาก จดหมาย Reference จดหมายนั้นต้องระบุ
                                     -  ชื่อนักเรียน
                                     -  หลักสูตรที่เรียนมา และระดับชั้น
                                     -  ช่วงเวลาหลักสูตร
                                     -  วันที่ออกจดหมาย
                                     -  Contact Detail ของ Referee


ความยาวของ Visa ที่นักเรียนจะได้

หลักสูตร

ระยะเวลาเรียน ความยาว Visa
ป.ตรี ขึ้นไป 12 เดือนขึ้นไป ตลอดหลักสูตร + 4 เดือน
ป.ตรี ขึ้นไป 6-12 เดือน ตลอดหลักสูตร + 2 เดือน
Pre-Sessional Course ต่ำกว่า 6 เดือน ตลอดหลักสูตร + 1 เดือน
ต่ำกว่า ป.ตรี 12 เดือนขึ้นไป ตลอดหลักสูตร (แต่ไม่เกิน 3 ปี) + 4 เดือน
ต่ำกว่า ป.ตรี 6-12 เดือน ตลอดหลักสูตร (แต่ไม่เกิน 3 ปี) + 2 เดือน
Short Course ต่ำกว่า 6 เดือน ตลอดหลักสูตร + 7 วัน
  
ระยะเวลาเดินทางก่อนวันเปิดเรียน

ระยะเวลาเรียน

ระยะเวลาเดินทางล่วงหน้าก่อนเปิดเรียน
6 เดือน ขึ้นไป 1 เดือน ก่อนเปิดเรียน
Pre-Sessional Course ต่ำกว่า 6 เดือน 1 เดือน ก่อนเปิดเรียน
ต่ำกว่า 6 เดือน 7 วัน ก่อนเปิดเรียน

ระยะเวลาขอ Visa
ล่วงหน้า
3 เดือน ก่อนเปิดเรียน


การย้ายโรงเรียน ก่อนที่คอร์สเดิมจะจบ

เนื่องจาก Student Visa จะขึ้นอยู่กับ โรงเรียนที่ขอมาตั้งแต่แรก หากนักเรียนจะทำการย้ายโรงเรียนนักเรียนต้องขอ Visa ใหม่ ถึงแม้ว่า Visa เดิมจะยังเหลืออยู่ก็ตาม และนักเรียนต้อง Email แจ้ง Home Office เพื่อขออนุญาตย้ายโรงเรียน  หลังจากนั้นจึงจะสามารถขอ Visa ใหม่ได้
 

ถ้าโรงเรียน อยู่ในักเรียนะหว่างถูกพิจารณา License หรือ ถูกถอน License
-    นักเรียน ที่อยู่ระหว่างขอ Visa อาจถูก ปฏิเสธ Visa
-    นักเรียน ที่เข้าเรียนแล้ว และไม่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการถอน License จะต้องหาโรงเรียน ใหม่ และขอ Visa ภายใน 60 วัน
-    นักเรียน ที่เข้าเรียนแล้ว และเกี่ยวข้องกับสาเหตุการถอน License จะต้องเดินทางกลับประเทศทันที


Administrative Review
กรณี Refused Visa นักเรียน สามารถขอ Administrative Review ได้ โดยจะได้รับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ในประเทศไทย 
-    ต้องทำการ ยื่นแบบฟอร์ม ภายใน 28 วัน หลังจากได้รับผล Visa
-    จะไม่มีการรับเอกสารเพิ่มเติมใดๆ
-    สามารถขอ Administrative Review ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
-    สถานทูตจะใช้เวลาพิจารณา ไม่เกิน 28 วันทำการ
-    ไม่มีค่าใช้จ่าย
-    หมายเหตุ สำหรับ Student visitor visa หรือวีซ่าชนิดอื่น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Riannok.com โดยตรงคะ

 

 

Riannok (เรียนนอก) แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร..บริการฟรี !!

184/16 อาคาร Forum Tower ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Office :  02-645 2041-2

 Hotline :  091-789 7859

Line ID  riannok 

E-mail : tiedu@riannok.com | Website : www.riannok.com | Facebook : www.facebook.com/Riannok