Australia
เรียนนอก มีประสบการณ์ให้บริการปรึกษา แนะแนวศึกษาเรียนต่อต่างประเทศมากกว่า 14 ปี
บริการให้คำปรึกษาฟรี..ทุกขั้นตอน โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ กับน้องๆ นักเรียนที่วนใจศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ประเทศ อเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ จีน ฟิลิปปินส์ สวิสเซอร์แลนด์ และประเทศอื่นๆ

"เรียนต่อเมืองนอก นึกถึง เรียนนอก.คอม"

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่น..ของสถาบันภาษาเพิ่มเติมได้ที่:
Office : 02-645-2041-2
Hotline : 091 789 7859
Line ID :  riannok


วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย (Australian Visa)

วีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าสำหรับบุคคลที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่หลักสูตรระดับ การเรียนภาษาอังกฤษสั้นๆ ระดับประถม และมัธยม จนถึงระดับวิชาชีพ ฝึกอบรมระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเข้าเรียนภาคฤดูร้อนซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 4 อาทิตย์

การยื่นใบสมัครขอวีซ่า
1.    ยื่นด้วยตนเองที่         สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC) ชั้น 34, ตึก ไทย ซีซี,
เลขที่ 889 ถนน สาทร (ใต้), กรุงเทพฯ (ตรงข้ามกับ สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์) อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.vfs-au.net
2.    ส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่     สถานทูตออสเตรเลีย (แผนกวีซ่า) 37 ถนน สาทร (ใต้) กรุงเทพฯ 10120
ผู้สมัครจะต้องแนบซองเปล่าติดแสตมป์ (EMS) จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองสำหรับส่งคืนหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ หมายเหตุ แผนกวีซ่าไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดการสูญหายระหว่างนำส่งทางไปรษณีย์
3.    ยื่นที่สถานทูตออสเตรเลียโดย การทำนัดหมายล่วงหน้า
ซึ่งอาจไม่สามารถกำหนดเวลาให้เร็วได้ และเพื่อกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
ติดต่อหมายเลข 02-3446400 (ระหว่างเวลา 14.30–16.30น)
วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ค่าธรรมเนียม
โปรดจ่ายค่าธรรมเนียมของใบสมัครวีซ่าโดยแคชเชียร์เช็ค (หากซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ) หรือโดย ‘แบงก์ดราฟท์’ (หากซื้อนอกเขตปริมณฑล) สั่งจ่าย ‘สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ’ เป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น ทางสถานทูตไม่รับการสั่งจ่ายโดยเช็คส่วนบุคคลหรือบัตรเครดิต ในกรณีที่ชำาระค่าธรรมเนียมไม่ถูกต้องตามที่กำหนด ทางสถานทูตไม่สามารถพิจารณาใบสมัคร และจะจัดส่งเอกสารทั้งหมดคืนแก่ท่าน ตรวจสอบค่าธรรมเนียมปัจจุบันเป็นเงินสกุลบาทได้ที่ 
www.border.gov.au

สิ่งสำคัญที่ควรทราบในการยื่นใบสมัครขอวีซ่า
ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลโดยครบถ้วน รวมกรณีที่ได้มีการยื่นขอวีช่าในอดีต การปิดบังข้อมูลใดๆของท่านอาจมีผลให้ไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ผู้สมัครจะต้องรับทราบถึงความสำคัญของการยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่ สมบูรณ์ ชึ่งหมายถึงการให้ข้อมูลต่างๆพร้อมเอกสารที่จะช่วยเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาใบสมัครของท่าน ผู้สมัครควรยื่นเอกสารให้สมบูรณ์มากที่สุดพร้อมใบสมัครเพราะเจ้าหน้าที่อาจพิจารณาจากเอกสารที่ยื่นไว้เบื้องต้นเท่านั้น ในกรณีที่ต้องมีการสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะได้รับแจ้งถึงวันและเวลาที่จะมีการสัมภาษณ์ภายหลังการพิจารณาในเบื้องต้น

เอกสารอะไรบ้างที่ผู้สมัครควรเตรียม?
ภายหลังการยื่นใบสมัคร ผู้สมัครอาจได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ขอเอกสารเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของท่าน รายการเอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณาที่ระบุไว้ต่อไปนี้เป็นเพียงรายการหลักเท่านั้น ผู้สมัครต้องยื่นสำเนาเอกสารที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ยกเว้นสุมุดเงินฝากที่จะต้องยื่นตัวจริง ท่านสามารถทำการรับรองสำเนาถูกต้องได้ที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC) หรือรับรองสำเนาจากที่ว่าการอำเภอ ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย ท่านสามารถยื่นเอกสารตัวจริงและสำเนาเอกสารที่ชัดเจน 1 ชุด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารต้นฉบับให้แก่ท่านหลังจากทำการรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

ใบสมัครขอวีซ่าที่ สมบูรณ์ รวมถึง
•    แบบฟอร์ม 157A - กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร (รวมบุคคลในครอบครัวที่ได้รวมไว้ใบสมัครที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป )
•    ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (ที่ไม่สามารถขอรับคืนในภายหลังได้) – อ่านรายละเอียดจากค่าธรรมเนียมเบื้องต้น
•    รูปถ่ายปัจจุบันขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง 1 รูปของผู้สมัครทุกท่านที่ใด้ระบุไว้ในใบสมัคร
•    หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของผู้สมัครทุกท่าน ต้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรือต้องมีอายุใช้การได้อีก 6 เดือน
•    บัตรประชาชนไทย (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย) ทะเบียนบ้าน และ/หรือใบสูติบัตรของผู้สมัคร
•    เอกสารราชการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับสมาชิกครอบครัวทุกคนที่ระบุรวมในใบสมัคร เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน เป็นต้น
•    เอกสารแสดงการรับราชการทหาร และ/หรือ รับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร ในกรณีที่ได้รับราชการทหารมาก่อน
•    เอกสารตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา (Confirmation of Enrolment - COE)
•    สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 18 ปี ที่จะติดตามผู้สมัครไปประเทศออสเตรเลียจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงว่ามีการตอบรับการเขัาศึกษาในประประเทศออสเตรเลียเช่นกัน (Confirmation of Enrolment – COE)

การตรวจสุขภาพ
•    ผลการตรวจสุขภาพและเอกซ์เรย์ของผู้ขอวีซ่าหลัก และของบุคคลในครอบครัวทุกคนที่ระบุรวมอยู่ในใบสมัคร
ทางกระทรวงได้มีการใช้ระบบการตรวจและบันทึกผลแบบอีเล็คโทรนิค (E-Health) ซึ่งการตรวจสุขภาพจะทำได้ภายหลังการ ยื่นใบสมัครแล้วเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลใบสมัครของท่านจะจัดส่งจดหมายให้ดำเนินการตรวจสุขภาพ (Health Assessment) ทางอีเมล์ (e-mail) แฟกซ์ (fax) หรือทางไปรษณีย์ ระบุรายละเอียดและโค๊ดหมายเลขซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นเมื่อติดต่อทำการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลและแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อการนำส่งผลการตรวจทางอีเล็คโทรนิค ตรวจดูรายนามแพทย์และโรงพยาบาลได้ที่เว็บไซด์ 
www.border.gov.au
•    หลักฐานการจ่ายค่าประกันสุขภาพนักเรียน (Overseas Student Health Cover - OSHC) ของผู้สมัครและบุคคลที่ได้ระบุรวมไว้ในใบสมัคร

ข้อกำหนดด้านการเงิน
• หลักฐานซึ่งแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรือสามารถหาทุนทรัพย์เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่านเอง (และสมาชิกในครอบครัว แม้ไม่มีจุดประสงค์จะเดินทางไปอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียพร้อมกับท่าน) ในระยะเวลา 12 เดือนแรกของการศึกษาและอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย

ผู้สมัครยังต้องแสดงหลักฐานว่าท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอเพื่อครอบคลุม
•    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย / กลับภูมิลำเนา ของผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัวและ
•    ค่าเรียน และ
•    ค่าครองชีพ โดยประมาณ
-    18,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อบุคคล/ต่อปี
-    6,300 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อปี สำหรับคู่สมรส
-    3,600 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อปี บวก 8,000 ดอลลาร์ต่อปี เป็นค่าเล่าเรียนบุตรคนแรกที่มีอายุระหว่าง 5-18 ปี
-    2,700 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อปี บวก 8,000 ดอลลาร์ต่อปี สำหรับค่าเล่าเรียน ในกรณีของเด็กอายุระหว่าง 5-18 ปีสำหรับบุตรคนต่อไป

การแสดงหลักฐานด้านการเงินเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายนี้จะเป็นในรูปแบบใดก็ได้ ยกเว้นเงินสด ทรัพย์สินทีไม่สามารถนำมาใช้จ่าย รวมถึงใบหุ้น พันธบัตรรัฐบาลอสังหาริมทรัพย์ การแสดงหลักทรัพย์เพื่อให้พิจารณาจะกระทำได้ในกรณีที่หลักทรัพย์นั้นได้ผันแปรเป็นหลักฐานด้านการเงินในรูปแบบที่ใช้เป็นการวางมัดจำหรือคํ้า
ประกันการกู้ยืม ผู้สมัครที่แสดงสมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานการเงินจะต้องยื่นสมุดเงินฝากตัวจริง ซึ่งจะได้รับคืนพร้อมหนังสือเดินทางภายหลัง
•    หลักฐานตามกฎหมายแสดงถึงที่มาของรายได้ของผู้สมัครหรือสปอนเซอร์ เช่น สลิปเงินเดือน งบดุล/ภาษีประจำปีของบริษัท หลักฐานการขายทรัพย์สินที่ถูกต้อง
•    หากท่านได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากผู้อื่น จะต้องแสดงการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร (ไม่ว่าเป็นภาษาอังกฤษ หรือ แปลเป็นภาษาอังกฤษ) พรอมเอกสารแสดงตน เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (หมายเลขติดต่อ ที่อยู่อาศัย โทรศัพท์) เป็นต้น

ผู้สมัครที่อายุต่ำว่า 18 ปี
เอกสารยินยอมให้เดินทาง
•    เอกสารจากที่ว่าการอำเภอเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุการยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ที่ไม่ได้เดินทางด้วย หรือ
•    บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายผู้ปกครองที่มิได้เดินทางพร้อมบุตร ลงนามการยินยอมโดยใช้แบบฟอร์ม 1229 (ใบอนุญาตยินยอมให้บุตรผู้เยาว์เดินทาง) โดยลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย
•    ในบางกรณี อาจต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้:
-    ป.ค.14 ซึ่งแจ้งสถานะภาพของผู้ปกครองของผู้สมัครเพื่อการยืนยันสิทธิในการปกครองผู้เยาว์ หรือ
-    หากผู้ปกครองได้ทำการหย่าร้าง ให้แนบสำเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า หรือ
-    บันทึกคำสั่งจากศาลแปลี่ยนแปลงสิทธิการปกครอง
หากต้องการอยู่อาศัยกับบิดา/มารดา หรือผู้ได้รับสิทธิปกครองในประเทศออสเตรเลีย จะต้องแสดงเอกสารความสัมพันธ์ หรือการสมัครวีซ่าผู้ปกครองเพื่อดูแลนักเรียนตามเวลาที่กำหนดเรียนหรือจนกว่าผู้สมัครจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์คือมีอายุ 18 ปีขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดจะสิ้นสุดก่อนกัน ในกรณีนี้จะต้องกรอกแบบฟอร์ม 157N (Nomination of a Student Guardian) หรือ

ในกรณีที่จะพักอาศัยกับญาติในออสเตรเลียโดยผู้ปกครองได้ยินยอม จะต้องแนบเอกสารทางราชการที่แสดงความสัมพันธ์, หลักฐานว่าญาติ/ผู้ปกครองนี้มีอายุครบ 21ปีบริบูรณ์ มีใบรับรองการสอบประวัติจากแผนกสันติบาลของกรมตำรวจ และเอกสารที่แสดงว่าได้อยู่ในประเทศออสเตรเลียอย่างถูกต้องตามกฏหมายตลอดระยะเวลาที่
ผู้สมัครจะศึกษาอยู่ในออสเตรเลีย หรือจนกว่าจะพ้นจากการเป็นผู้เยาว์คือมีอายุ 18 ปี ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดจะสิ้นสุดก่อนกัน พร้อมกรอกแบบฟอร์ม 157N (Nomination of a Student Guardian)
•    ใบรับรองการสอบประวัติของญาติที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียนี้ จะต้องขอจากจากแผนกสันติบาลของกรมตำรวจจากทุกประเทศที่บุคคลนั้นได้พำนักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลารวมตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก ฟอร์ม 47P (ใบรับรองการสอบประวัติจากกรมตำรวจ) หรือ
•    เอกสารจากสถาบันการศึกษาในออสเตรเลียรับรองว่ามีการจัดเตรียมสถานที่พำนักและดูแลผู้สมัคร ตลอดระยะเวลาที่ผู้สมัครจะศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

เอกสารรับรองการศึกษา
•    เอกสารรับรองผลการศึกษาที่ผ่านมา เช่น ประกาศนียบัตร ของหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ การศึกษาระดับมัธยมปลายถึงระดับวิทยาลัย และรายละเอียดของวิชาการเรียน / Transcripts
•    หลักฐานรับรองการงาน (กรณีที่ได้ทำงานมาก่อน)

ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัคร
การพิจารณาใบสมัครโดยประมาณ จะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 10-12 วันทำการ นับจากวันยื่นใบสมัคร การพิจารณาใบสมัครอาจล่าช้าในกรณีที่เอกสารประกอบการพิจารณาไม่สมบูรณ์ หรือในกรณีที่ผู้สมัครมีประวัติของการประพฤติมิชอบ หรือการประกอบอาชญากรรม หรือ เอกสารสิทธิการปกครองบุตรผู้เยาว์ไม่ชัดเจน หรือใน
กรณีที่จำต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติม หากการพิจารณาจะต้องใช้เวลานานกว่า 12 วัน ผู้สมัครจะได้รับการแจ้งถึงสาเหตุของการล่าช้า

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้บุคคลอื่นติดต่อกับทางสถานทูตแทนในนามของท่าน?
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศออสเตรเลีย เป็นข้อกำหนดให้แผนกวีซ่าไม่สามารถตอบคำถามจากบุคคลที่ไม่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สมัครซึ่งรวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุน ดังนั้นหากท่านต้องการให้บุคคลอื่นๆทำการติดต่อเกี่ยวกับใบสมัครของท่านหรือให้ใด้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แทน ผู้สมัครจะต้องแจ้งมอบอำนาจ
ไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครโดยแจ้งในแบบฟอร์ม 956 (โดยมีลายเซ็นต์ของผู้สมัคร และผู้รับมอมอำนาจ)

วีซ่าในหนังสือเดินทาง
ท่านไม่จำเป็นต้องมีตราประทับวีซ่าในหนังสือเดินทางในการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย ข้อมูลรวมถึงรายละเอียดของวีซ่าและหมายเลข (visa grant number) ที่ได้รับการอนุมัติของท่านรวมถึงเงื่อนไขต่างๆของวีซ่า จะระบุไว้ในจดหมายแจ้งอนุมัติวีซ่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดของวีซ่าท่านได้ผ่านทางระบบบริการ
ตรวจสอบรายละเอียดของวีซ่า (Visa Entitlement Verification Online - VEVO) ไม่ว่าท่านจะยื่นใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือได้สมัครเป็นเอกสารโดยตรง ท่านสามารถใช้บริการ VEVO ได้โดยทางเว็บไซต์ www.immi.gov.au/students/index.htm และคลิกที่ลิงค์ของ VEVO หากท่านได้ทำการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ
VEVO แล้ว ท่านสามารถใช้รหัสผ่านที่ได้รับ หรือใช้หมายเลข TRN (Transaction Reference Number) ของใบสมัครแทนได้

ท่านสามารถอนุญาติให้ผู้อื่นเช่น นายจ้าง หรือตัวแทน ตรวจอ่านข้อมูลวีซ่าของท่านได้โดยทางระบบ VEVO ได้เช่นกันที่ 
www.border.gov.au

รายละเอียดต่างๆของวีซ่านักเรียนสามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ 
www.border.gov.au และที่ www.thailand.embassy.gov.au 


 

Riannok (เรียนนอก) แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร..บริการฟรี !!

184/16 อาคาร Forum Tower ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Office :  02-645 2041-2

 Hotline :  091-789 7859

Line ID  riannok 


E-mail : tiedu@riannok.com | Website : www.riannok.com | Facebook : www.facebook.com/Riannok