B.H.M.S. Business & Hotel Management School Lucerne - Switzerland

Study and Internship

ฝึกงานหรือทำงาน แบบได้ค่าตอบแทน อย่างถูกกฎหมาย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

การฝึกอบรมงานในอุตสาหกรรมธุรกิจการให้บริการถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ BHMS ซึ่งจะทำการจัดหาสถานที่ฝึกอบรมงานที่โรงเรียนได้คัดสรรเป็นอย่างดี 1 แห่ง ต่อปีการศึกษาสำหรับนักเรียน โดยการฝึกอบรมงานนี้ จะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริงในอุตสาหกรรมธุรกิจการให้ บริการที่มีชื่อเสียงในสวิตเซอร์แลนด์ และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งในครั้งแรกของการฝึกอบรมงาน นักเรียนจะได้รับตำแหน่งในระดับผู้ช่วยงานที่จะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสในการฝึกทักษะ และนำความรู้ที่ศึกษาในระยะเวลา 6 เดือนแรกที่เข้าเรียนที่ BHMS มาประยุกต์ใช้


โดยนักเรียนในโปรแกรมคหกรรมจะได้ฝึกอบรมงานในสายงานนี้ ในขณะที่นักเรียนในโปรแกรมการให้ บริการ จะได้ฝึกงานในสายงานทางด้านการให้บริการ ฝ่ายงานแม่บ้าน หรือส่วนงานที่ช่วยส่วนงานหลักอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งนักเรียนผู้ที่ประสบความสำเร็จในการฝึกงานในครั้งแรกเป็นอย่างดี อาจได้รับมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น หรืออาจได้ตำแหน่งที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในการฝึกงานครั้งต่อไปตลอดระยะ เวลาในระหว่างการฝึกอบรมงานแบบมีค่าตอบแทนนี้ นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนจาก
BHMS เป็นอย่างดี

สำหรับในส่วนของค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่นักเรียนจะได้รับในระหว่างการฝึกอบรมงานนั้น ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างนายจ้างและสหภาพแรงงาน ซึ่งในปัจจุบัน ค่าตอบแทนขั้นต่ำในการทำงานอยู่ที่ CHF 2,168 ต่อเดือน (ประมาณ 75,000 บาทต่อเดือน)

จากรายได้ที่นักเรียนจะได้รับ CHF 2,168 ต่อเดือน (ประมาณ 75,000 บาทต่อเดือน) นักเรียนอาจต้องเสียค่าเช่าที่พัก ค่าโดยสาร และภาษี ดังนั้นนักเรียนจะมีรายได้เหลือเงินต่อเดือนประมาณ ระหว่าง CHF 1,200 - 1,400 ต่อเดือน (ประมาณ 42,000 - 49,000 บาทต่อเดือน)

 

BHMS14

 

B.H.M.S. 

Business & Hotel Management School 

(โรงเรียนการบริหารจัดการธุรกิจและบริหารจัดการโรงแรมและการบริการ)

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน B.H.M.S.

BHMS ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น (Lucerne) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่สวยและมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์ และเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายสถาบันการศึกษา Benedict Switzerland ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย BHMS ได้เปิดสอนหลักสูตรการบริหารจัดการทั่วไป และธุรกิจด้านการโรงแรมและบริการที่ได้มาตรฐาน ซึ่งมีนักเรียนกว่า 600 คน ต่อปี ไดรับการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้นำและก้าวสู้โอกาสการทำงานระดับสากล ในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการ ซึ่งมีการเติบโตสูงที่สุกในตลาดแรงงานโลก

โดยเปิดสอนตั้งแต่หลักสูตรอนุปริญญาตรี ปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาโท ทุกหลักสูตรจะประกอบด้วยการเรียนในชั้นเรียนเป็นเวลา 20 สัปดาห์ และการฝึกงาน Internship ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์แบบได้ค่าตอบแทนถูกต้องตามกฎหมาย อีก 6 เดือน โดยเฉลี่ยนักเรียนจะได้ค่าตอบแทนอยู่ที่ CHF 2,168 ต่อเดือน (ประมาณ 75,000 บาทต่อเดือน)

BHMS ได้มีความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัย Robert Gordon university of Aberdeen in UK และ มหาวิทยาลัย City University of Seattle in USA เปิดให้การศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

·     โดยนักเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีที่ BHMS จะได้ประกาศณียบัตรวุฒิปริญญาตรี ทั้ง BHMS และ Robert Gordon University of Aberdeen 

·     โดยนักเรียนจบหลักสูตรปริญญาโทที่ BHMS จะได้ประกาศณียบัตรวุฒิปริญญาโท ทั้ง BHMS และ City University of Seattle in USA

BHMS00
 
จุดเด่น
B.H.M.S.

 

·      Higher quality ทั้งคุณภาพการเรียน และการสอน ด้วยคณาจารย์ทรงคุณภาพที่มีประสพการณ์ทั้งทางด้านวิชาการและธุรกิจ

·      BHMS เป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายสถาบันการศึกษา Benedict Switzerland ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เก่าแก่ 86 ปี (A Member of Benedict Education Group Switzerland)

·      BHMS มีประสบการณ์ในการสอนทางด้านการโรงแรมมาอย่างมาก ซึ่งสถาบันเองมีทั้งหมด 5 วิทยาเขตด้วยกันในเมืองลูเซิร์น (Lucerne) และต้อนรับนักเรียนมาแล้วมากกว่า 15,000 คน

·      BHMS ได้รับการจัดให้อยู่ 1 ใน 30 โรงเรียนการโรงแรมชั้นนำในโลก (Top 30 Hotel Management Schools in the World 2014) ซึ่งจัดอันดับโดย HotelierMiddleEast.Com

·      BHMS ได้ร่วมกับ The Robert Gordon University (Top 5 Ranking ของมหาวิทยาลัยทางสาขาวิชาทางการโรงแรม ของ UK) และ City University of Seattle ในการจัดทำหลักสูตรปริญญาตรี (BA) และปริญญาโท (MBA) แบบรวบรัดโดยที่ไม่ลดคุณภาพในการเรียนอีกด้วย ที่นี่นักเรียนในระดับปริญญาตรีสามารถเรียนหลักสูตรการท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรมภายใน 18 เดือน ซึ่งนี่ก็ทำให้นักเรียนได้รับการเรียนน้อยลงกว่า 6 เดือน เลยทำให้จบเร็วขึ้น และในขณะนั้นก็ยังสามารถหางานทำเพื่อเอาประสบการ์ณที่ได้เงินอีกด้วย

·      ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น (Lucerne) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่สวยและมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์

·      ระบบการเรียนการสอนแบบ International Programs (English language program) นอกจากนี้ พร้อมช่วยเหลือพิเศษทางด้านภาษา องักฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศษ อิตาลี และสเปน ฟรีตลอดหลักสูตร

·      หลักสูตร BHMS เรียน 6 เดือน (6 months for study) และ ฝึกงานจริง 6 เดือน (6 months for internships) (ทำงานแบบได้ค่าตอบแทนอย่างน้อย CHF 2,168 ต่อเดือน  =  CHF 2,168 x 35 = 75,880 บาท)

·      BHMS Guarantee Internship 100% รับประกันการหางานนักเรียนทุกคนฝึกงานแต่ละปีในช่วง Internships (ฝึกงานจริง ทำงานจริง แบเต็มเวลา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้ค่าตอบแทน)  

·      หลังจบการศึกษา ทาง BHMS ยังช่วยเหลือให้คำแนะนำและจัดหางานให้ทั่วโลก ซึ่งรับมีนักเรียนมากกว่า 90% ที่จบจาก BHMS ได้ก้าวสูงธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการบริการชั้นนำทั่วโลก จากความช่วยเหลือจัดหาการให้คำแนะนำและการจัดหางานโดย BHMS

 

บริษัทธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการบริการชั้นนำมรา partner กับ BHMS ดังนี้


 

BHMS01
ความน่าเชื่อถือ B.H.M.S.

 

·      BHMS เป็นสถาบันเอกชนที่ได้รับการรับรอง Certificate by EDUQua ในลูเซิร์น ตามกฎหมายแห่งสวิตเซอร์แลนด์ EDUQua เป็นระบบการรับรองคุณภาพและการจัดการทางด้านการศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

·      BHMS เป็น partner กับ the Robert Gordon University, Aberdeen in UK ในหลักสูตร Bachelor of Arts Degree in Hotel & Hospitality Management

·      BHMS เป็น Partner กับ City University of Seattle ในหลักสูตร MBA in Global Management

·      BHMS เป็นสมาชิกขององค์กรต่าง ๆ อาทิเช่น Private School Register ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์, EURHODIP – The Leading Hotel Schools ในทวีปยุโรป, International Council Hotel, Restaurant and Institutional Education (I-CHRIE) และ American Hotel & Lodging Association

·     หลักสูตร Higher Diploma ของ BHMS ได้รับการรับรองจาก University of Brighton, UK

·     หลักสูตรการทำอาหารของทาง BHMS ได้รับการรับรองจาก Accrediting Commission of the American Culinary Federation Foundation


BHMS02

เหตุผลที่ควรเลือกมาศึกษาที่ B.H.M.S. 

สถานที่ตั้ง

BHMS ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น และอยู่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบลูเซิร์น (Lucerne) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยมีวิวเทือกเขา Pilatus และ Rigi เป็นทัศนียภาพเบื่องหลัง ซึ่งทำให้เมืองลูเซิร์นเป็นเมืองที่สวย และถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่น่าเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิสเซอร์แลนด์  

BHMS03 

นอกจากนี้ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) ยังถูกยกย่องให้เป็นเมืองที่มีความนิยมในการเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของโลกในปี 2553 โดยนิตยาสาร Tripadvisor และด้วยความพิเศษและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ ทำให้เมืองลูเซิร์นเป็นเมืองในอุดมคติสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่ต้องการหาประสบการณ์ทางการศึกษาในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะเตรียมความพร้อมให้กับตนเองในการประกอบอาชีพแขนงต่างๆ ในระดับสากล

 

BHMS04
 
สี่งอำนวยความสะดวก
 

BHMS มีตึกหลักๆ สองแห่งใจกลางเมืองลูเซิร์นด้วยกัน คือ ตึกเรียนและตึกหอพักนักเรียน โดยตึกเรียนจะตั้งอยู่บริเวณ Lakefront Centre ติดกับสถานีรถไฟหลักของเมืองลูเซิร์น ซึ่งยังเป็นสถานที่ตั้งของโรงแรม Radisson BLU อีกด้วย สำหรับหอพักนักเรียน จะตั้งอยู่ในโรงแรมระดับ 3 ดาว ซึ่งมีระยะทางในการเดินเท้าจากตึกเรียน และสถานที่พักผ่อนของนักเรียน ห้องอาหาร ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องครัวสำหรับการเรียนคหกรรม และห้องเรียนอื่นๆ ประมาณ 15 นาที โดยภายในตึกเรียนจะตกแต่งไปด้วยเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์การเรียนต่างๆที่สวยงาม มีศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา รวมไปถึงห้องสำหรับทำการบ้านสำหรับนักเรียน

หอพักนักเรียนและอาหาร

หอพักนักเรียนของโรงเรียน BHMS ประกอบ ไปด้วยสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆ แก่นักเรียน เช่น ห้องครัว ห้องอาหาร ห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ และห้องพักนักเรียน โดยนักเรียนจะอาศัยอยู่ในห้องพักแบบสองห้องนอนทันสมัยและสะดวกสบาย มีห้องน้ำในตัว มุมครัว รวมทั้งรายการโทรทัศน์ต่างๆ นอกจากนี้นักเรียนสามารถเลือกพักในห้องนอนเดี่ยวได้ โดยเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม นักเรียนสามารถรับประทานอาหารได้ สามมื้อต่อวันในช่วงวันธรรมดา และสามารถทานอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวันรวมกันหนึ่งมื้อ และอาหารเย็น ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์อื่นๆ นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีบริการอาหารมังสวิรัติสำหรับนักเรียนที่รับประทานมังสวิรัติ หรือนักเรียนที่ไม่รับประทานหมูและเนื้อ แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

 

BHMS05
 

หลักสูตร
B.H.M.S.

BA Degree (36 months)  Hotel and Hospitality Management or Global Management

(ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาธุรกิจการโรงแรมและการบริการ ระยะเวลา 3 ปี) 

BHMS (ร่วมกับมหาวิทยาลัย The Robert Gordon University) ได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐาน สามารถเรียนจบหลักสูตรได้อย่างรวดเร็วที่สุดที่นักเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจการบริการและการโรงแรม 

BHMS ได้ภายในระยะเวลา 18 เดือน ในชั้นเรียน และอีก 18 เดือน ในการทดลองฝึกงานในขณะที่หลักสูตรการจัดการธุรกิจการโรงแรมที่เปิดสอนในสถาบันอื่นๆ ในสวิตเซอร์แลนด์ใช้ระยะเวลากว่า 24 เดือน ในการเรียนในชั้นเรียน และอีก 12 เดือน ในการทดลองฝึกงาน

ซึ่งข้อแตกต่างนี้ทำให้นักเรียนโรงเรียน BHMS สามารถจบการศึกษาได้ก่อนถึง 6 เดือน และมีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้นอีก 6 เดือน ในสวิตเซอร์แลนด์


BHMS_06
BHMS07 


MBA Degree (24 months) Hospitality Management or Global Business Management 

ปริญญาโทบริหารธรุกจิสาขาการจัดการการให้บิรการ (Hospitality Management)

ปริญญาโทบริหารธรุกิจสาขาการจัดการสากล (Global Business Management) 

โปรแกรม นี้ออกแบบขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาที่มี ความเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ และสาขาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสนใจจะประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวสากลหรือ อุตสาหกรรมธุรกิจการให้บริการอื่นๆ

โดยหลักสูตรประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษาๆ ละ 6 เดือน และการฝึกทดลองงานแบบมีค่าตอบแทนในสวิตเซอร์แลนด์ อีก 6 เดือน ซึ่งในระหว่างการฝึกทดลองงาน นักเรียนจะต้องทำวิทยานิพนธ์และเข้าเรียนรายวิชาชั้นสูง และวิชาการปฏิบัติงานอื่นๆ ควบคู่ไปด้อย่างไรก็ตาม โปรแกรมนนี้นักเรียนสามารถใช้เวลาในการสำเร็จการศึกษาภายใน 18 เดือนได้

 

BHMS08
BHMS09


Post Graduate Diploma (12 months)  Hospitality Management

(อนุปริญญาโทการจัดการด้านการให้บริการ)

 
โปรแกรมอนุปริญญาโท ระยะเวลา
1 ปีนี้ได้ออกแบบขึ้นสำหรับบัณฑิต และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันเพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนสายงานหรือ เพื่อโอกาสในการเข้าสู่งานในอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม โดยที่หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจ รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับสายงานของนักเรียนในอนาคต นอกจากนี้นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในธุรกิจนี้ทั่วโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างกว้างขวาง และปราศจากอคติทางชาติพันธุ์ และในขณะเดียวกันนักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในอาชีพการงานของนักเรียนในอนาคต

BHMS10

BHMS11


Associate Degree in Culinary Entrepreneurship (36 months)  

 
Diploma in Culinary Entrepreneurship (อนุปริญญาสาขาการจัดการด้านคหกรรม)

Advanced Diploma in Culinary Entrepreneurship (อนุปริญญาชั้นสูงสาขาการจัดการด้านคหกรรม)

Associate Degree in Culinary Entrepreneurship

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรต่อยอดทักษะ ความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ ทางด้านคหกรรมที่นักเรียนมีอยู่เดิม หากแต่มีการเพิ่มเติมให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะในเชิงปฏิบัติ ภาวะทางผู้นำ และทักษะในการประกอบธุรกิจอื่นๆ มากขึ้น โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะให้ความสำคัญในเรื่อง การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการประกอบการ และความสามารถในด้านต่างๆที่มีความสำคัญต่อการเริ่มต้นประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของตนเอง

ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกที่นักเรียนเข้าศึกษาที่ BHMS นักเรียนจะได้ทำหน้าที่ในการควบคุมเจ้าหน้าที่ในส่วนงานคหกรรมในขั้นตอนการประกอบอาหาร โดยใช้ทักษะความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร การจัดการ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ที่ดีเยี่ยม ซึ่งการศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชาทางทฤษฎีอื่นๆ จะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญทางการประกอบการธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆ เป็นอย่างมาก และในช่วงระยะเวลาที่สองของการศึกษาในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เข้ารับการฝึกงานแบบมีค่าตอบแทนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หรือ ประเทศอื่นๆ

 

BHMS12

 

BHMS13


Pre-MBA  (3 months)  Preparatory Course

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการ Academic program เพื่อเข้าการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท MBA สำหรับน้องๆ นักเรียนที่จบปริญญาตรี สาขาที่จบมาไม่ตรงกลับ หลักสูตร MBA at BHMS  

University English Foundation  (3 months)

หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือ ระดับปริญญาโท สำหรับน้องๆ นักเรียนที่ระดับภาษายังไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่ Entry requirement

นอกจากนี้ BHMS Thailand ยังการสอบ Online English placement test สำหรับน้องๆ นักเรียนที่ยังไม่มีผลภาษา IELTS มาก่อน แต่อยากวัดระดับภาษา โดยนักเรียนที่วัดระดับภาษา Online English placement test และทราบผลภาษาแล้ว สามารถใช้ผลภาษานี้ใช้ในการสมัครเรียนหลักสูตรต่างๆ ของ BHMS ได้เลย หากผลภาษา Online English placement test ถึงเกณฑ์ ขั้นต่ำตามที่ Entry requirement ในหลักสูตรที่ต้องการสมัครเรียน

ราคาค่าเรียน (Tuition fee)

 

BA Degree in Hotel and Hospitality Management or Global Management  (36 months)

Fees 2014

Course Fee

Application Fee

Accommodation Fee

Meals Plan

Operating Account

Total Fee (CHF)

1st Year Diploma

18,100

400

3,600

1,800

2,000

25,900

2nd Year Higher Diploma

18,100

400

3,600

1,800

2,000

25,900

3rd Year Bachelor Degree

19,100

400

3,600

1,800

2,000

26,900

 

MBA in Hospitality Management or Global Business Management  (24 months)

Fees 2014

Course Fee

Application Fee

Accommodation Fee

Meals Plan

Operating Account

Total Fee (CHF)

1st Year MBA

19,100

400

3,600

1,800

2,000

26,900

2nd Year MBA

14,900

-

3,600

1,800

2,000

22,300

 

Post Graduate Diploma in Hospitality Management  (12 months)

Fees 2014

Course Fee

Application Fee

Accommodation Fee

Meals Plan

Operating Account

Total Fee (CHF)

Post Graduate Diploma Program

19,100

400

3600

1,800

2,000

26,900

 

University English Foundation or Pre-MBA  (3 months)

Fees 2014

Course Fee

Application Fee

Accommodation Fee

Meals Plan

Operating Account

Total Fee (CHF)

University English Foundation or Pre-MBA

4,400

-

1,800

900

500

7,600

 

Associate Degree in Culinary Entrepreneurship  (36 months)

Fees 2014

Course Fee

Application Fee

Accommodation Fee

Meals Plan

Operating Account

Total Fee (CHF)

1st Year Diploma

15,100

400

3,600

1,800

2,000

22,900

2nd Year Advance Diploma

15,100

400

3,600

1,800

2,000

22,900

3rd Year Associate Degree

16,100

400

3,600

1,800

2,000

23,900

SCHOLARSHIPS   =   CHF 1,400

BHMS มอบทุนการศึกษาให้แก่น้องนักเรียนสมัครเรียนและได้รับเอกสารตับ Offer letter จาก BHMS in 2014 รับทุนการศึกษาสูงสุดถึง CHF 1,400 

(ยกเว้นคอร์ส  University English Foundation or Pre-MBA) 


หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาที่ BHMS 

หลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษาระดับอนุปริญญา Diploma

- Passport

- Transcript   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาขั้นสูงหรือเทียบเท่า

- ILETS  5.0 - 5.5

- นักเรียนจะต้องมีอายุ 18 ปี

หลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี BA Degree:

- Passport

- Transcript   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาขั้นสูงหรือเทียบเท่า

- ILETS  5.5

- นักเรียนจะต้องมีอายุ 18 ปี 

หลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษาระดับปรญิญาโท MBA Degree

- Passport

- Transcript   ระดับปริญญาตรี

- ILETS  6.5

- นักเรียนจะต้องมีอายุ 21 ปี

·  

·  


สนใจข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามได้ฟรี ที่

Office : 02-645 2041 , 02-645 2042 
Hotline 
094-256-1536
Facebook www.facebook.com/Riannok

Email tiedu@riannok.com

Contact : Click