ใครจะเรียนต่อนอกต้องรู้ IELTS คืออะไร? มาทำความรู้จักให้มากขึ้นกว่านี้กันเถอะ
 
 

ใครจะเรียนต่อนอกต้องรู้ IELTS คืออะไร? มาทำความรู้จักให้มากขึ้นกว่านี้กันเถอะ

IELTS หรือ International English Language Testing System คือ ระบบการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ ซึ่งเป็นระบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก แต่ความประสงค์ที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อ หรือทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศครับ

IELTS  จะแบ่งการสอบออกเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยการให้คะแนนจะแยกออกเป็นของแต่ละทักษะ ซึ่งข้อสอบ IELTS สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน แม่นยำและถูกต้อง ตรงกับระดับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบอย่างแท้จริงครับ

ie2

ข้อสอบ IELTS มี 2 ประเภท 

1. Academic Module สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หรือสูงกว่า ในทุกๆ สาขา
2. General Training Module สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ แต่บางสถาบันต้องการให้ผู้ที่สมัครเรียนสอบ Academic Module ตามความยากง่ายของสาขาวิชา ซึ่งผู้สมัครจะต้องสอบถามโดยตรงจากทางสถาบันการศึกษานั้นๆ

 

สำหรับสนามสอบ จะจัดที่โรงแรมปทุมวันปรินเซสในช่วงเช้า และ British Council กรุงเทพฯ ณ อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 13 ในช่วงบ่าย โดยจัดสอบเดือนละ 3 ครั้ง ตรงกับวันเสาร์ และควรสมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน นอกจากนี้ทาง BC อาจจัดสอบเพิ่มเติมตามความเหมาะสมซึ่งท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ชั้น 1

ie1

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1. กรอก ใบสมัครการสอบ IELTS ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letter)
2.รูปถ่ายปัจจุบัน 2 รูป (ขนาด 2 นิ้ว)
3.สำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมเอกสารฉบับจริง ดังต่อไปนี้:

- บัตรประจำตัวประชาชน
- หนังสือเดินทาง
- สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี )

ผู้สมัครสอบต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครสอบครับ สามารถชำระค่าสมัครสอบที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 5,900 บาท ทั้งนี้สามารถทำการสมัครสอบครั้งต่อไปได้อีก 90 วันหลังจากการสอบครั้งสุดท้ายครับ

ie4

สามารถรับผลการสอบได้ที่ British Council วันพฤหัส หรือ 5 วันทำงานหลังการสอบ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 19.00 น. ทาง BC จะเริ่มจัดการส่งผลสอบที่เหลือให้ผู้สอบทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ไม่มารับผลสอบได้ภายในวันอาทิตย์ และทาง BC จะไม่แจ้งผลการสอบ ทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ ครับ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริติช เคานซิล ประเทศไทย 254 จุฬาลงกรณ์ ซอย 64 สยามสแควร์ ถ. พญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: +662 652-5480-9 ต่อ 501 หรือ 502 
โทรสาร : +662 253-5312

ตั้งแต่เวลา 09:00 – 16:00
ระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์

ที่มา: British Council

 
 
  ทีมงานเรียนนอกดอทคอม
[29 August 2014 , 13: 11 : 23]