New Zealand
 


เรียนนอก มีประสบการณ์ให้บริการปรึกษา แนะแนวศึกษาเรียนต่อต่างประเทศมากกว่า 14 ปี
บริการให้คำปรึกษาฟรี..ทุกขั้นตอน โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ กับน้องๆ นักเรียนที่วนใจศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น ประเทศ อเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ จีน ฟิลิปปินส์ สวิสเซอร์แลนด์ และประเทศอื่นๆ

"เรียนต่อเมืองนอก นึกถึง เรียนนอก.คอม"

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่น..ของสถาบันภาษาเพิ่มเติมได้ที่:
Office : 02-645 2041-2
Hotline : 091 789 7859
Line ID :  riannok


วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ New Zealand

 

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยในการยื่นขอวีซ่าเรียน การพิจารณาให้วีซ่าขึ้นอยู่กับข้อมูล และ เอกสารที่ท่านยื่นในขณะที่ขอวีซ่า โดยท่านสามารถมารับแบบฟอร์มต่างๆได้ด้วยตนเอง หรือดาวน์โหลดจาก www.immigration.govt.nz

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียนมีดังต่อไปนี้

 •   ใบสมัครวีซ่านักเรียน (INZ 1012)ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมกับติดรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และหากมีอีเมล์ กรุณาระบุในใบสมัครด้วย

 •   ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน  7,100 บาท

ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วย บัตรเครดิตวีซ่า/มาสเตอร์ ตั๋วแลกเงิน   แคทเชียร์เช็ค หรือ เช็คที่ออกโดยธนาคาร สั่งจ่าย สถานทูตนิวซีแลนด์ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)     จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่าผลการพิจารณาจะได้รับการอนุมัติหรือไม่

 •   หนังสือเดินทาง หรือสำเนาที่ได้รับการรับรองสำเนาอย่างถูกต้อง
 •   หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเปิดเทอม และวันสุดท้ายของการเรียน พร้อมใบเสร็จจากสถานศึกษา
 •   หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์
 •   ใบรับรองสถานภาพทางการเงิน Financial Undertaking for a Student” (INZ 1014) ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่แผนกวีซ่า)
 •   สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังติดต่อกัน 6เดือนหรือ Bank statementของผู้ค้ำประกัน ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ค้ำประกันสามารถดูแลค่าใช้จ่ายของผู้สมัครได้ พร้อมจดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้ค้ำประกัน ระบุถึงรายได้ต่อปี ( รวมโบนัส ) ตำแหน่ง และอายุการทำงาน จดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/หน่วยงาน/ห้างร้านเท่านั้น ถ้าหากผู้ค้ำประกันเป็นเจ้าของกิจการ / บริษัท / ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท

หรือหลักฐาน การจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท  ซึ่งได้แก่ บัญชีเงินฝากของกิจการ / บริษัท / ห้างร้านนั้นๆ

 •   ใบแจ้งผลการเรียน และการเข้าเรียน จากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือเพิ่งจบการศึกษา
 •   ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้
 •   สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง และผู้สมัคร
 •   สำหรับผู้สมัครที่อายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปและต้องการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นรายงานการสอบประวัติอาชญากรรมที่มีอายุไม่เกิน  6 เดือน
 •  หากท่านมีความประสงค์จะไปศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน  จะต้องยื่นใบตรวจวัณโรค (แบบฟอร์ม INZ 1096) 
 •   หากท่านมีความประสงค์ไปศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์เกิน 12 เดือน จะต้องยื่นใบตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ (INZ 1007)

ผู้สมัครต้องสุขภาพกับโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น ซึ่งใบตรวจร่างกายจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

กรุงเทพ : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, สมิติเวช (สุขุมวิท38), บางกอกเนิสซิ่งโฮม และโกลบอล ด็อกเตอร์
เชียงใหม่
: วัฒนา-นิรมล คลีนิค, คลีนิคหมอวรรณจันทร์-จรัส, สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอนแก่น
: โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่นราม

 

หมายเหตุ

 •   สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาใบสมัคร
 •   สำเนาเอกสารต้องประทับ หรือมีลายเซ็นจากจากบุคคลผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ลงนาม หรือทำการยืนยันได้

 

ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2554 เป็นต้นไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ สาขากรุงเทพฯสามารถรับเอกสารประกอบการพิจารณาวีซ่าฉบับภาษาไทย โดยมิต้องแนบเอกสารฉบับแปล (ภาษาอังกฤษ) ประกอบ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อาจขอให้ผู้สมัครยื่นเอกสารฉบับแปล (ภาษาอังกฤษ) ในบางกรณีที่เห็นสมควร


การยื่นใบสมัคร
ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่

                แผนกวีซ่า สถานทูตนิวซีแลนด์

                ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์  ออลซีซั่นเพลส

เลขที่ 87  ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

                โทรศัพท์      (66) 2 654 3444 แฟกซ์     (66) 2 654 3445

อีเมลล์      nzisbangkok@dol.govt.nz

เวลาทำการ  09.00 12.00 และ 13.00 15.00 (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) ยกเว้นวันพุธ ปิดเวลา 14.00

 

ท่านสามารถมารับแบบฟอร์มต่างๆ ได้ด้วยตนเอง หรือ พิมพ์จาก www.immigration.govt.nz

ระยะเวลาการพิจารณา

ใบสมัครส่วนใหญ่จะได้รับการพิจารณาภายใน 7 วัน ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม หรือขอสัมภาษณ์ 

ซึ่งทำให้ระยะเวลาพิจารณาเพิ่มขึ้น หรืออาจถึง 30 วัน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อ และแจ้งให้ท่านทราบ

ค่าไปรษณีย์ในการจัดส่งหนังสือเดินทาง

 •   ส่งแบบลงทะเบียนภายในประเทศ 50 บาท

  

 

Riannok (เรียนนอก) แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร..บริการฟรี !!

184/16 อาคาร Forum Tower ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Office :  02-645 2041-2

 Hotline :  091-789 7859

Line ID  riannok 


E-mail : tiedu@riannok.com | Website : www.riannok.com | Facebook : www.facebook.com/Riannok